Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1-2016.(II.03.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet módosításáról

Tiszalök Város Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2016.(II.03.) önkormányzati

rendelete

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet módosításáról

 

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ban, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 33.§ (7) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdés a) , g) pontjában a 134/E.§-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2)  bekezdésében, a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

 

1.§  (1)  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló 3/2015.(III.05.) önkormányzati  rendelet  (továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdésében foglalt 2015 évre” szövegrész hatályát veszti.

 

(2) A Rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt „15.000, Ft/hó” szövegrész helyébe a „18.000, Ft/hó” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt „18.000, Ft/hó” szövegrész helyébe a „20.000, Ft/hó” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt „10.000, Ft/hó” szövegrész helyébe a „15.000, Ft/hó” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 6. §-a következő (5) (6)  bekezdésekkel egészül ki:

 

„(5) A rendszeres jövedelempótló támogatásra való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtása szerinti hónap első napja, végső időpontja a tárgyév utolsó napja.

(6) A 2016. február 15-ig beérkező kérelmek esetében a jogosultság kezdő időpontja az (5) bekezdéstől eltérően 2016. január 1. napja.”

 

2.§  (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

„(1) A jegyző Tiszalök város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő személyeknek az általuk lakott lakás fenntartási költségeihez a rendeletben foglalt jogosultsági feltételen fennállása esetén havonta támogatást nyújt.”

 

(2) A Rendelet 9. § (4) bekezdése hatályát veszti.

 

(3) A Rendelet 9. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5) A települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása szerinti hónap első napjától a tárgyév utolsó napjáig kerül megállapításra, mértéke egységesen havi 3.000 Ft.”

 

(4) A Rendelet 9. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(8) b)        a közüzemi díjakról, PB-gázpalack vásárlásáról szóló kérelem benyújtását megelőző havi számlát vagy annak másolatát, szilárd tüzelőanyagról (tűzifa, szén) szóló utolsó számlát vagy annak másolatát vagy az előrefizetős fogyasztásmérő feltöltéséről szóló bizonylatot.”

 

(5) A Rendelet 9. §-a a következő (12) (13) bekezdésekkel egészül ki:

 

„(12) A 2016. február 15-ig beérkező kérelmek esetében a pénzellátásra való jogosultság kezdő időpontja az (5) bekezdéstől eltérően január 1. napja, ha a lakásfenntartás havi költségét a kérelmező a (8) bekezdésben foglalt módon a jogosultság kezdő időpontját megelőző hónap tekintetében igazolja.  A pénzellátásra való jogosultság végső időpontjára, valamint a támogatás mértékére az (5) bekezdésben foglaltak irányadók.

 

(13) A fűtés elismert havi költsége szilárd tüzelőanyagról szóló számla esetén – fűtési szezonban – a lakásnagyság és az 1 m2-re jutó elismert költség szorzata, de legfeljebb a számla értéke.  Az 1 m2-re jutó elismert havi fűtési költség 350,- Ft.”

 

 1. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdésben foglalt „háromszorosát” szövegrésze helyébe a „350 %-át” szövegrész lép.

 

(2) A Rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3) A kérelemhez be kell mutatni a kiváltani kívánt gyógyszer(ek) orvosi vényét.”

 

 1. § (1) A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatás azon személyek részére állapítható meg, akiknek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 1. a) 200%-át családban élő személy esetén
 2. b) 220 %-át egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén
 3. c) 300 %-át a 14. § (2) h) bekezdésben foglalt esetben, egyedül élő vagy gyermekét egyedülállóként nevelő személy esetén

és a létfenntartása veszélyeztetett.”

 

(2) A Rendelet 16. § (2) bekezdésében foglalt „háztartásban” szövegrész helyébe a „családban” szövegrész lép.

 

 1. § A Rendelet 19. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5) Amennyiben a szociális ellátásokra fordítható éves keretösszeg ezt lehetővé teszi, a támogatás – a Képviselő-Testület döntése alapján – december hónapban megismételhető.”

 

 1. 6. § A Rendelet a 21. §-t követően a következő alcím-címekkel és 21/A. §, 21/B. §-sal egészül ki:

„ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

21/A. § (1) Az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező azon hátrányos szociális helyzetű hallgatók részére, akik a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló kormányrendelet szerinti képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat vagy azok részére, akik felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyertek, de ilyen képzésben kívánnak részt venni – pályázati úton elbírált – Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj (továbbiakban: felsőoktatási ösztöndíj) adható.

(2)   A felsőoktatási ösztöndíjra azon személyek pályázhatnak, akik a felsőoktatási ösztöndíjpályázat adott évi fordulójának Általános Szerződési Feltételében rögzített és az önkormányzat által kiadott pályázati felhívásban („A” és „B” típusú) meghatározott képzésben folytatják tanulmányaikat vagy ilyen tanulmányokban kívánnak részt venni.

(3)   A felsőoktatási ösztöndíj elbírálásával kapcsolatos feladat- és hatáskört a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben az Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Kulturális, Sport, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság közösen gyakorolja.

(4)   Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Támogatásban azok a felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatók részesülnek, akik megfelelnek az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(5)   A felsőoktatási ösztöndíjpályázat önkormányzat által folyósított keretösszegét a Képviselő-Testület éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(6)   Az önkormányzat a pályázatok elbírálását követően a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési feltételei szerint jár el.

 

70 éven felüliek támogatása

21/B. § (1)  Az időskorú lakosság életkörülményeinek javítása valamint a karácsonyi ünnepekből adódó magasabb kiadásokra tekintettel a Képviselő-Testület – minden év december hónapjában – szociális célú Erzsébet-utalvány formájában egyszeri természetbeni támogatást biztosíthat a Tiszalökön állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező 70 éven felüli személyek részére.

(2)   A támogatás összegét a Képviselő-Testület éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3)   A támogatást a Képviselő-testület hivatalból nyújtja.”

 

 1. 7. § (1) A Rendelet 22. §. (1) bekezdés c) pontja helybe a következő rendelkezés lép:

„c) családsegítést és gyermekjóléti szolgálatot,”

 

(2) A Rendelet 22. §. (2) bekezdése a „családsegítést” szövegrész után kiegészül a következő, „és gyermekjóléti szolgálatot” szövegrésszel.

 

 1. 8. § A Rendelet kiegészül a mellékletben meghatározott 7. számú függelékkel.

 

 1. 9. § Ez a rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. február 3-án megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

7. sz. függelék

KÉRELEM, NYILATKOZAT

 

Helyi gyógyszertámogatás igényléséhez

 

 

A nyomtatványt kérjük olvashatóan kitölteni, illetve a megfelelő válaszokat aláhúzni, bekarikázni szíveskedjen.

 

 1. Kérelmező adatai:

 

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Születési neve: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………………………………………..

Adóazonosító Jele:………………………………………………………………………………………

Fizetési számlaszám:…………………………………………………………………………………..

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:……………………………………………………………

Számlatulajdonos neve:………………………………………………………………………………..

 

 1. Családi állapota:
 1. egyedülálló
 2. házasságban él
 3. élettárssal él
 4. különváltan él
 5. elvált
 6. özvegy

 

 1. Állandó lakcíme:

…………… irányítószám ……………………………………………. helység

……………………………….. utca …………………….. hsz. ……… em. ……………….. ajtó

 1. Állampolgársága: ……………………………….

 

 1. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
 2. a) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
 3. b) EU kék kártyával rendelkező, vagy
 4. c) bevándorolt/letelepedett, vagy
 5. d) menekült/oltalmazott/hontalan.

 

 1. Telefonszáma: …………………………………..

 

 

II.2. A családban élők adatai:

Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalom-biztosítási Azonosító Jele (TAJ) Rokoni kapcsolat megjelölése

II.3. Jövedelmi adatok:

 

A jövedelmek típusai A kérelmező
jövedelme
A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Járási Hivatal, Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja]

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………………..Ft/hó.

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.

 

 • Nyilatkozatok:

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim a valóságnak megfelelnek.

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen élek.

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem részesülök az Szt. alapján alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásban.

 

Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal számítógépes nyilvántartásában felhasználhassa.

 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

 

Dátum: Tiszalök, ……………………………………….

 

 

 

 

kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt