Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

10-2016.(X.06.) A helyi lakáscélú támogatásról

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2016.(X.06.) önkormányzati

rendelete

 

A helyi lakáscélú támogatásról

 

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 9) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések
 2. §

A rendelet célja, hogy segítse a Tiszalök Város közigazgatási területén élő, illetve itt letelepedni szándékozók lakhatási problémáinak megoldását önkormányzati támogatás nyújtásával.

 1. §
 • A rendelet személyi hatálya kiterjed Tiszalök Város közigazgatási területén legalább 1 éve
 1. lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy
 2. munkaviszonnyal vagy vállalkozással rendelkező

nagykorú személyekre, családokra.

 

 • A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Tiszalök Város közigazgatási területén az igénylő által történő
 1. lakás vásárlására
 2. lakás építésére

 

 1. §

 

E rendelet alkalmazásában:

 1. fiatal házasok: az a házaspár, amelyben az igénylés benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be még a 40. életévét.
 2. gyermek: az az igénylővel közös háztartásban élő kiskorú, aki még nem töltötte be a 18-ik életévét.
 3. gyermekét egyedül nevelő: az az anya, vagy apa, aki gyermekét, gyermekeit a másik szülő nélkül, saját háztartásában neveli.
 4. közeli hozzátartozó: a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 8:1.§ (1) bekezdés 1) pontjában felsorolt személyek, valamint az élettárs.
 5. lakás: olyan a huzamos tartózkodás célját szolgáló összefüggő helyiségcsoport, amely a használója számára biztosítja a pihenést, az otthoni tevékenységek folytatását a főzést, mosogatást, étkezést a tisztálkodást, mosást és az életvitelhez szükséges anyagok, tárgyak tárolását.
 6. Méltányolható lakásigény: a támogatást igénylő és a vele együttköltöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, az igénylő szülője, nagyszülője) számától függően.
 7. fa) egy – három személy esetében legalább 1, de legfeljebb 3 lakószoba,
 8. fb) három – négy személy esetében legalább egy és fél, de legfeljebb 4 lakószoba,
 9. fc) négy személynél több személy esetében minden további személy után fél szobával nő a lakásigény alsó és felső határa,
 10. fd) fiatal házasok esetében két gyermeket akkor is figyelembe kell venni, ha még nincs, vagy csak egy gyermekük van a kérelem benyújtásakor, de 5 éven belüli időszakra vállalják a második gyermek megszületését.
 11. Többgyermekes házas: az a házaspár, aki a saját háztartásában három, vagy háromnál több gyermeket nevel.
 12. §

A helyi lakáscélú támogatás ugyanazon igénylő részéről csak egy alkalommal és egy jogcímen vehető igénybe.

 1. §
 • A lakáscélú támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri és egyösszegű pénzbeli juttatás.
 • A lakáscélú támogatás alapján az önkormányzat éves költségvetésében az erre a jogcímre elkülönített és külön nevesített összeg. Az adott évben erre a támogatásra elkülönített összeg kimerülése esetén az erre való hivatkozással a kérelmet el kell utasítani.

 

 1. A lakáscélú támogatás feltételei
 2. §
 • Lakáscélú támogatásban részesíthető az az igénylő:
 1. aki a méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó lakást épít, vagy vásárol.
 2. akinek, valamint a vele költöző közeli hozzátartozójának önkormányzati tulajdonú lakásra nem áll fenn bérleti jogviszonya, vagy arról lemondott és a bérbeadó azt elfogadta.
 3. akinek, házastársának, élettársának gyermekének a megépíteni vagy megvásárolni kívánt lakáson kívül más lakásban együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van, akkor, ha a tulajdonszerzés öröklés útján, vagy tulajdonközösség megszüntetése révén történt.
 • Az (1) bekezdésben meghatározott feltételekkel a lakáscélú támogatás igénylésekor a kérelem benyújtásakor együttesen kell meglenniük.
 1. §
 • Használt lakás vásárlásakor a 6.§-ban foglaltakon túlmenően akkor adható lakáscélú támogatás, ha a lakás
 1. per, teher és igénymentes, vagy ha az eladó a vételárból vállalja tehermentesíteni és ezt rögzítik az adásvételi szerződésben,
 2. beköltözhető állapotban van,
 3. az ingatlan nyilvántartásban rendezetten szerepel.
 • Lakásépítéshez lakáscélú támogatás csak a használatbavételre irányuló kérelem benyújtása előtti időpontig adható.
 1. §

Nem adható lakáscélú támogatás annak az igénylőnek, aki nem felel meg a 6-7. §-okban előírtaknak, továbbá ha:

 1. Olyan öröklési szerződést kötött, amely révén saját tulajdonú lakás megszerzésének lesz várományosa.

 

 1. A támogatás mértéke

9.§

 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke :

 

 • a.) lakásépítés esetén 400. 000.- Ft
 • b.) lakásvásárlás esetén a vételár 15%-a, de maximum 300.000.- Ft

 

 1. Eljárási szabályok

10.§

 •         A lakáscélú támogatás iránti kérelmet
 1. lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírásától számított egy éven belül,
 2. lakásépítés esetén az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül lehet benyújtani.
 •         A lakáscélú támogatás iránti kérelmek évente augusztus 31-ig nyújthatók be a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatalnál. Amennyiben az adott évben az elfogadott költségvetésben van előirányzat/fedezet, akkor a támogatást ki kell hirdetni. Ennek formája: az Önkormányzat honlapján (tiszalok.hu), illetve a Tiszalöki Hírlapban meghirdetni a tárgyév április 30-ig. A hirdetményt az Önkormányzat hirdetőtábláján is kel kell függeszteni.
 •         A támogatás meghirdetése esetén a határidőben benyújtott kérelmek elbírálása legkésőbb a tárgyév október 30-ig történik meg.

 

 1. §

 

 • A lakáscélú támogatás iránti kérelem az 1. számú melléklet szerinti igénylőlapon nyújtható be. A kérelemhez az alábbi (2) bekezdés szerinti mellékleteket kell csatolni.
  1. lakásvásárlás esetén a megvásárolni szándékozott lakás 30 naptól nem régebbi hiteles tulajdoni lapját az adásvételi szerződés egy példányát a 2. számú melléklet szerint kitöltött jövedelem nyilatkozattal.
 1. lakásépítés esetén a jogerős építési engedélyt, költségvetést, az ingatlan 30 naptól nem régebbi tulajdoni lapját a 3. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot, a 2. számú melléklet szerinti kitöltött jövedelem nyilatkozatot.
 • A lakáscélú támogatási kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére a Közös Önkormányzati Hivatal ezen feladattal megbízott köztisztviselője környezettanulmányt készít. Ennek során kiemelt helyet kap a megvásárolt ingatlan lakhatósága, használhatósága és hogy az legalább „komfortos” besorolású legyen. Ennek megállapításához szükség estén szakértő is bevonható.

 

 1. §

 

A lakáscélú támogatás iránti kérelmeket a Képviselő-testület zárt ülésen bírálja el. Annak megállapításáról vagy elutasításáról minősített többséget igénylő szavazással dönt.

 

 1. §

 

 • A lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálásánál az alábbi sorrendben, előnyben kell részesíteni:
 1. a fiatal házasokat,
 2. a gyermeküket egyedül nevelőket
 3. a többgyermekes házasokat
 • Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek egyszerre több igénylő is megfelel, az igénylők jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata alapján a rosszabb anyagi helyzetben lévő igénylőt kell előnyben részesíteni.

 

 1. §

 

 • A lakáscélú támogatásban részesült személlyel Tiszalök Város Önkormányzata nevében szerződést kell kötni. A támogatásról szóló szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá.
 • A támogatási szerződés tartalmi elemei:
 1. a támogatást nyújtó önkormányzat neve, székhelye, adószáma, a nevében eljáró neve, beosztása,
 2. a támogatott neve, lakcíme, személyes azonosító adatai,
 3. a támogatással érintett lakás (építés esetén ingatlan) alapadatai (különösen: cím, helyrajzi száma, nagysága),
 4. a támogatás jogcímét, a folyósítás feltételeit, az összegét,
 5. a támogatott hozzájárulását az elidegenítési tilalom bejegyzésében az ingatlanra vonatkozóan,
 6. a támogatott nyilatkozatát, hogy az elidegenítési tilalom és annak későbbi törlése esetén, saját költségén jár el,
 7. a szerződésszegés jogkövetkezményét,
 8. a támogatás felhasználásának ellenőrzését,
 9. a szerződő felek aláírását.

 

 1. §

 

 • A támogatás megállapításakor Tiszalök Város Önkormányzata javára a szerződés aláírásától számított 6 év időtartamra elidegenítési tilalmat kell az ingatlan nyilvántartásba bejegyezni.
 • A mennyiben az elidegenítési tilalom nem jegyezhető be az ingatlan nyilvántartásba a támogatási szerződés azonnal felmondásra kerül az Önkormányzat részéről.

 

 1. §

 

A lakáscélú támogatás a 15.§ szerinti elidegenítési tilalomnak az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzést követően 15 napon belül átutalással kerül a kérelmező által megadott bankszámlára.

 

 1. §

 

A támogatás felhasználást

 1. lakásvásárlás esetén, ha a kérelem benyújtásakor még nincs tulajdont igazoló tulajdoni lap a támogatás folyósításától számított egy éven belül a tulajdoni lap másolatának a Polgármesteri Hivatal részére történő bemutatásával,
 2. lakásépítés esetén a használatbavételi engedély bemutatásával a támogatás folyósításától számított 3 éven belül

igazolni kell.

 1. §

 

A lakáscélú támogatást a Ptk. 6:47.§-ban meghatározott a folyósítás napjától felmerült kamattal megnövelten egy összegben kell megfizetni az azt folyósító Tiszalök Város Önkormányzata számára, ha a támogatásban részesített:

 1. a támogatás megszerzése érdekében valótlan adatokat közölt, megtévesztette az Önkormányzatot,
 2. a támogatást nem a szerződésben rögzített célra fordította,
 3. a lakásépítést a támogatás folyósításától számított 2 éven belül nem kezdi meg,
 4. a támogatással érintett lakást a szerződés aláírásától számított 6 éven belül elidegeníti, kivéve, ha az elidegenítés Tiszalök Város területén lévő másik lakás megszerzése érdekében történik.

 

 1. §
 • A lakáscélú támogatással vásárolt/épített lakás az elidegenítési tilalom időtartama alatt csak Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával idegeníthető el.
 • Az (1) bekezdésben rögzített hozzájárulást a Képviselő-testület abban az esetben adja meg, ha a támogatást a 18.§-ban meghatározottak szerint számítva egy összegben az Önkormányzatnak visszafizetik.
 • A 18.§ d) pontban foglalt – kivételként megszabott esetben – az elidegenítési tilalmat az új lakásra kell átjegyeztetni. Ekkor a tilalom az eredeti határidő lejártáig tart.

 

 

 1. Záró rendelkezések

 

 1. §

 

Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. október 6-án megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

 

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt