10-2017.(X.04.) TAK rendelet

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2017.(X.04.) önkormányzati

rendelete

 

Tiszalök Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

 

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

 

 1. §

 

A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:

 

 1. a) a település teljes lakossága,
 2. b) a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
 3. c) a településen működő civil szervezetek,
 4. d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező

gazdálkodó szervezetek,

 1. e) a településen működő vallási közösségek.

 

 1. §

 

(1) Az egyes eljárásokban a konkrét Partnerek meghatározásának módja:

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján az 1. § szerinti partnerek kiválasztását – a Képviselő-testülettől átruházott jogkör alapján – a testület által megbízott települési főépítésszel (a továbbiakban: Főépítész) történő előzetes egyeztetés alapján, az adottságok és a feladat jellegéhez igazítottan, a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok módosítása esetén esetenként kell meghatároznia a település polgármesterének. A polgármester által meghatározott Partnerek körét írásban kell rögzíteni.

 

(2) A település teljes közigazgatási területére készülő

 1. településfejlesztési koncepció,
 2. integrált településfejlesztési stratégia,
 3. településrendezési eszközök,
 4. településképi arculati kézikönyv,
 5. településképi rendelet.

 

(a továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) készítése esetén az 1. § szerinti partnerek köre nem szűkíthető, az (1) bekezdés szerinti eseti meghatározásnak nincs helye.


 

 1. §

 

A Partnerek tájékoztatásának módja, a véleményezés szakaszai és eszközei:

 

 1. a) társadalmi bevonási szakasz, előzetes véleményezés,
 2. b) társadalmi véleményezési szakasz, az elkészült dokumentum véleményezése.

 

 1. §

 

A tájékoztatás típusai:

 

 1. előzetes tájékoztató, mely a készítendő egyes fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes véleményezést (tervkészítési javaslattétel) alapozza meg a társadalmi bevonási szakasz keretében.
 2. munkaközi tájékoztató mely az elkészült, az egyes fejlesztést megalapozó dokumentumok véleményezését alapozza meg a társadalmi véleményezési szakasz keretében.

 

 1. §

 

Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás megindítása és a véleményezés:

 

 1. a) az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,
 2. b) az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,
 3. c) a helyi lapban történő közzététellel,
 4. d) lakossági fórum keretében

történik.

 

 1. §

 

 A tájékoztatás különös szabályai:

 

 1. a Partnerek, akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (e-mailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést megalapozó dokumentumról.
 2. b) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetmény, valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra rendelkezésre álló időtartamot.
 3. c) amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a hirdetőtáblán történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.

 

                                                                                


 

 1. §

 

A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának típusai:

 

 1. a) teljes,
 2. b) egyszerűsített,
 3. c) tárgyalásos,
 4. d) állami főépítészi.

 

 1. §

 

A tájékoztatás formáit, a véleményezés lehetőségeit az egyes bevonási szakaszok és tervfajták megkülönböztetésével az 1. melléklet tartalmazza.

                                                                                

 1. §

 

A Partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának, dokumentálásának, nyilvántartásának módja és határideje:

 

 1. a) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.
 2. b) A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva. A Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a Képviselő-testület döntését.
 3. c) Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell juttatni annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A településtervező a javítás módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

 

 1. §

 

(1)          Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:

 1. a) A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban beérkezett javaslatokat a Főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület/Bizottság számára.
 2. b) A Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt véleményeket.
 3. c) Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai javaslatoktól.
 4. d) A szakmai előterjesztés alapján a döntéshozásra jogosult által meghozott döntést, a Főépítész a véleményezési szakasz lezárásához kötelezően felhasználja.
 5. e) A döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az ügyiratban kell

elhelyezni és megőrizni.

 

(2)          Az észrevételt, véleményt tevőnek – tértivevényes úton – meg kell küldeni az el nem fogadott javaslat, vélemény indokolását.

 

 1. §.

 

 • A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje:

 

 1. a) Ha van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal az elkészült tervezetet az 12. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni.
 2. b) Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a hirdetményt az elkészült fejlesztéseket megalapozó dokumentumok tervezeteivel együtt közzé kell tenni.

 

(2)          A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi időtartamot kell biztosítani:

 1. a) teljes eljárás esetén:
 2. aa)       előzetes tájékoztatási szakasznál:                  21 nap
 3. ab)       véleményezési szakaszánál:                           30 nap
 4. b) egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál: 15 nap
 5. c) tárgyalásos eljárásnál:   8 nap
 6. d) állami főépítészi eljárásnál:   8 nap
 7. e) kézikönyv készítése esetén: 15 nap
 8. f) településképi rendelet elfogadása esetén:   8 nap.

 

 1. §

 

(1)          A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat illetve azok módosítását közzé kell tenni:

 1. a) az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben,
 2. b) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyomtatásban.

 

 • A közzétételhez rövid, közérthető összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára.

 

 1. §

 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. október 4-én megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

 1. melléklet a 10/2017. (X.04.) önkormányzati rendelethez

 

A Partnerek tájékoztatásának módjáról, a véleményezés szakaszairól és eszközeiről szóló összefoglaló adatok egyeztetési eljárás típusai szerint

 

 

 1. TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

 

   

A

 

B

 

C

 

 

1.

 

 

Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási Társadalmi véleményezési
Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás
 

2.

 

Készítési mód

 

Új készítés

 

Módosítás

 

Új készítés

 

Módosítás

 

3.

Hirdetőfelületen történő megjelenítés  

Igen

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

4.

Honlapon történő megjelenítés  

Igen

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

5.

Helyi lapban történő megjelenítés  

Igen

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

6.

Lakossági Fórumon történő megjelenítés  

Igen

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

 

2.TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

 

   

A

 

B

 

C

 

 

1.

 

Véleményezés szakaszai Társadalmi bevonási Társadalmi véleményezési
Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás
 

2.

 

Készítési mód

 

Új készítés

 

Módosítás

 

Új készítés

 

Módosítás

i

3.

Hirdetőfelületen

történő megjelenítés

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

4.

Honlapon történő megjelenítés  

Igen

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

5.

 

Helyi lapban történő megjelenítés

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

Nem

 

6.

 

Lakossági Fórumon történő megjelenítés

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

Nem

 

 

 

 

3.TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ – TELJES ELJÁRÁS

 

   

A

 

B

 

 

C

 

 

1.

 

Véleményezés szakaszai Társadalmi bevonási Társadalmi véleményezési
Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás
 

2.

 

Készítési mód

 

Új készítés

 

Módosítás

 

Új készítés

 

Módosítás

 

3.

 

Hirdetőfelületen történő megjelenítés

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

4.

 

Honlapon történő megjelenítés

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

5.

 

Helyi lapban történő megjelenítés

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

6.

 

Lakossági Fórumon történő megjelenítés

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

Igen

 

 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

 

   

A

 

B

 

 

C

 

 

1.

 

Véleményezés szakaszai Társadalmi bevonási Társadalmi véleményezési
Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás
 

2.

 

Készítési mód

 

Új készítés

 

Módosítás

 

Új készítés

 

Módosítás

 

3.

 

Hirdetőfelületen történő megjelenítés

 

Igen

 

4.

 

Honlapon történő megjelenítés

 

Igen

 

5.

 

Helyi lapban történő megjelenítés

 

Igen

 

6.

 

Lakossági Fórumon történő megjelenítés

 

Igen

 

 

 

 

 

 

 

5.TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS

 

        

A

 

B

 

 

C

 

 

1.

 

Véleményezés szakaszai Társadalmi bevonási Társadalmi véleményezési
Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás
 

2.

 

Készítési mód

 

Új készítés

 

Módosítás

 

Új készítés

 

Módosítás

 

3.

 

Hirdetőfelületen történő megjelenítés

 

Igen

 

4.

 

Honlapon történő megjelenítés

 

Igen

 

5.

 

Helyi lapban történő megjelenítés

 

Nem

 

6.

 

Lakossági Fórumon történő megjelenítés

 

Nem

 

 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

 

   

A

 

B

 

 

C

 

 

 

1.

 

Véleményezés szakaszai Társadalmi bevonási Társadalmi véleményezési
Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás
 

2.

 

Készítési mód

 

Új készítés

 

Módosítás

 

Új készítés

 

Módosítás

 

3.

 

Hirdetőfelületen történő megjelenítés

 

Igen

 

4.

 

Honlapon történő megjelenítés

 

Igen

 

5.

 

Helyi lapban történő megjelenítés

 

Igen*

 

6.

 

Lakossági Fórumon történő megjelenítés

 

Igen*

*: Kivéve a Kormány által rendeletben kihirdetett vészhelyzet esetén, ekkor csak a hirdető felületen és a honlapon való megjelenítés a kötelező.

 

 

 

 

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt