Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

14-2016.(XII.01.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet módosításáról

Tiszalök Város Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

14/2016.(XII.01.) önkormányzati

rendelete

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet módosításáról

 

 

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ban, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 33.§ (7) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdés a) , g) pontjában a 134/E.§-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2)  bekezdésében, a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

 

 

1.§  (1)  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló 3/2015.(III.05.) önkormányzati  rendelet  (továbbiakban: Rendelet) a 21/B. §-t követően a következő alcímmel és 21/C. §-al egészül ki:

 

Gyógyfürdő támogatás

 

21/C. § (1) Gyógyfürdő támogatására az a Tiszalök közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő személy jogosult, aki szakorvosi beutalóval a Hajdúnánási Gyógyfürdőben (továbbiakban: szolgáltató) biztosított, általa nyújtott társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdőellátást vesz igénybe.

 

(2) A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet Tiszalök Város Önkormányzata a 15×4 kúrát igénybevevők esetében 18.000,- Ft összegben, egyéb kezelés esetén 100 % mértékben megtéríti.

 

(3) A támogatást a rendelet 9. számú függeléke szerinti formanyomtatványon lehet igényelni.

 

(4) A támogatás megállapításához a szolgáltató igazolása is szükséges (10. számú függelék), mely tartalmazza az igénybevevő adatait, és az igénybe vett fürdőgyógyászati ellátás mennyiségét.

 

(5) A szolgáltató a támogatást igénylők kérelmét a (4) bekezdésben meghatározott igazolással együtt, havonta benyújtja a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A gyógyfürdő támogatásról Tiszalök Város Polgármestere határozattal dönt.

 

(6) A támogatást a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a határozatban foglaltak alapján, a szolgáltató felé utalja át. A támogatás átutalására az igénybe vett gyógyfürdő támogatásokról szóló havi számla alapján kerül sor, melyhez a szolgáltató csatolja az igénybe vett szolgáltatások kimutatását, ellátottak szerinti részletezésben.

 

(7) Az önkormányzat és a szolgáltató együttműködésének részletes szabályait együttműködési megállapodás tartalmazza.”

 

 

  1. 2. § A Rendelet kiegészül a mellékletben meghatározott 9-10. számú függelékekkel.

 

 

  1. 3. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

 

 

 

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. december 1-én megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

 

KÉRELEM                                     9. számú függelék

 

Települési támogatás megállapítására

Gyógyfürdő támogatás

 

  1. Személyi adatok
  2. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Születési neve: ………………………………………………………………………………………………………………

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………….

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………………………………………….

Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………………………….

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………………………………..

Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………………………..

Telefonszám (nem kötelező megadni): ……………………………………………………………………………..

  1. A fürdőgyógyászati ellátást igénybe vevő személyére vonatkozó adatok (kiskorú esetén, amennyiben nem azonos a kérelmezővel):

Neve: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Születési neve: ………………………………………………………………………………………………………………

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………….

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………………………………………….

Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………………………….

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………………………………..

Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………………………..

Kérem, hogy a mellékelt igazolás alapján szíveskedjenek gyógyfürdő támogatást megállapítani.

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

– életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

– a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Pozitív elbírálás esetén fellebbezési jogomról lemondok.

 

Dátum: Tiszalök, 20 …………………………………

……………………………………………..

kérelmező aláírása

  1. sz. függelék

 

 

Hajdúnánási Gyógyfürdő és Aranyszalma Gyógycentrum

 

 

 

 

I G A Z O L Á S

 

 

Igazoljuk, hogy ………………………………………. (sz): …………………………………

 

(sz.hely, idő): ……………………………………… (anyja neve): …………………………….

 

Tiszalök, …………………………………………………………. szám alatti lakos a TB által támogatott gyógyfürdő ellátást az alábbiak szerint vette igénybe.

 

¨       15×4 kúrát vett igénybe

 

¨      Nem 15×4 kúrát vett igénybe, az igénybe vett ellátás tételes felsorolása:

 

Fürdőgyógyászati ellátás megnevezése Egységára Felvett kezelés száma Összeg
Gyógyvizes medencefürdő …………………… Ft ……………… db …………………… Ft
Gyógyvizes kádfürdő …………………… Ft ……………… db …………………… Ft
Iszappakolás …………………… Ft ……………… db …………………… Ft
Súlyfürdő …………………… Ft ……………… db …………………… Ft
Szénsavas fürdő …………………… Ft ……………… db …………………… Ft
Orvosi gyógymasszázs …………………… Ft ……………… db …………………… Ft
Víz alatti vízsugármasszázs …………………… Ft ……………… db …………………… Ft
Víz alatti csoportos gyógytorna …………………… Ft ……………… db …………………… Ft
Komplex fürdőgyógyászati kezelés …………………… Ft ……………… db …………………… Ft

 

Beutaló háziorvos neve: ……………………………………….………
 

Beutaló kelte:

 

……………………………………….………

 

Hajdúnánás, 20……………………………………….

 

 

……………………………..

aláírásra jogosult

 

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt