Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Települési létfenntartási támogatás

Az ügytípus általános jellemzője

A települési létfenntartási támogatást állapít meg a jegyző Tiszalök közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő személyeknek, akik önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni.

Eljárás megindítása, jogosultsági feltételek

Települési létfenntartási támogatásra az jogosult:

 • aki önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,
 • akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft) , egyedülálló esetében 200%-át (57.000,- Ft) nem haladja meg,
 • és a család egyik tagjának sincs vagyona.

A települési létfenntartási támogatás adható eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.
Települési létfenntartási támogatás kivételes méltányosságból, amennyiben azt a rendkívüli szociális helyzet indokolja, azonnal is folyósítható.
A települési létfenntartási támogatás összege alkalmanként 5.000,- Ft-tól 15.000,- Ft összegig terjedhet. Támogatás megállapítása iránti kérelmet egy naptári évben maximum két alkalommal lehet benyújtani.
A rendszeres települési létfenntartási támogatás kivételes méltányosságból, egy összegben is folyósítható.

A települési létfenntartási támogatásra jogosult személy köteles:

 • a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. Az általa életvitelszerűen lakott és használt házat és annak udvarát, kertjét a kerítéssel kívülről határos területét, a járdát köteles tisztán tartani,
 • az ingatlan állagának fenntartása annak rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása a megfelelő higiéniai állapotok betartása kötelező az ellátásban részesülő számára.

A lakókörnyezet rendben tartásának ellenőrzését a közterület-felügyelő a Szociális Szolgáltató Központ alkalmazottjának bevonásával április 1. ás augusztus 31. közötti időszakban kéthavonta, szeptember 1. és március 31. közötti időszakban negyedévente végzi.
A lakókörnyezet rendezettségének biztosítását elmulasztókat felszólításban 15 napos határidő kikötésével kötelezik annak pótlására. A teljesítés elmaradása esetén a tárgyhót követő hó első napjától az ellátás felfüggesztésre kerül a megszabott feltételek teljesítéséig.

Az eljárás kérelemre indul, amely a mellékelt kérelem nyomtatványon nyújtható be.

Illetékesség

Tiszalök város közigazgatási területe.

Benyújtandó iratok

A kérelemhez csatolni kell:

 • a rendeletben szereplő jövedelem igazolásokat és a vagyonnyilatkozatot:
 • az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,igazolást a 18 életévét betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali oktatás szerinti tanulmányokat folytató személy tanulói-, vagy hallgatói jogviszonyáról,
 • a kérelmezőnek a kérelemben indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra való rászorultságát.
 • a kérelmező és családtagjai személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ- kártyája (a kérelem benyújtásakor bemutatandó)

A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:

 • munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az Állami Adóhatóság által kiadott igazolás, le nem zárt időszakról könyvelői igazolás, vagy a vállalkozó nyilatkozata,
 • nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a kifizető által kiállított nyugdíj igazoló lap,
 • családtámogatás esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás, vagy bankszámlára történő utalás esetén az azt igazoló bankszámlakivonat,
 • munkaügyi szervtől, járási hivataltól folyósított ellátás esetén az erről szóló határozat,
 • gyermektartásdíj esetén annak felvételét igazoló postai szelvény, vagy bankszámlára történő utalás esetén az azt igazoló bankszámlakivonat és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett nyilatkozata.
 • egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

 

Illetékfizetési kötelezettség

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

A kérelem benyújtásától számított 21 nap.

Ügyintéző személy/szervezet

Jogorvoslati lehetőség

A jegyző által hozott határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Kapcsolódó jogszabályok

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2015. (III.05.) sz. rendelete a  pénzeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról.
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt