Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

17-2016.(XII.29.) SZMSZ módosítás

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2016 (XII.29.) önkormányzati

rendelete

 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

 

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)        46/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

 

 

„A tiszteletdíj csökkentése, megvonása

 

46/A. §

 

(1) A képviselőnek a képviselő-testületi ülésről történő két egymást követő igazolatlan hiányzása esetén a tárgyhavi tiszteletdíj a hiányzásokkal megegyező időtartamra 25%-al csökkenthető vagy megvonható.

 

(2) A képviselőnek, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak a bizottsági ülésről történő két egymást követő igazolatlan hiányzása esetén a tárgyhavi tiszteletdíj a hiányzásokkal megegyező időtartamra 25%-al csökkenthető vagy megvonható.

 

(3) Igazolatlan hiányzásnak minősül, ha annak bejelentése az érintett részéről legkésőbb 1 órával az ülés kezdetét megelőzően nem történik meg.

 

(4) Nem minősül igazolatlan hiányzásnak a kezelőorvos által igazolt betegség.

 

(5) A tiszteletdíj csökkentésére, megvonására vonatkozó javaslatot az Ügyrendi és Szociális Bizottság tárgyalja meg és terjeszti döntésre a képviselő-testület elé.

 

(6) A tiszteletdíj csökkentésének (1) bekezdésben foglalt mértékét kell alkalmazni a képviselő 37. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt ismétlődő rendzavarása esetén.”

 

  1. §

 

Az R.53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének a (2) pontban említett feladatai ellátásáért a Képviselő-testület havonta 30 000 Ft tiszteletdíjat biztosít.”


  1. §

 

Az R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 

 

  1. §

 

Hatályát veszti az R. 38. § (2) bekezdés e) pontja.

 

 

  1. §

 

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. december 29-én megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

  1. melléklet a 17/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

 

 

  1. A polgármester átruházott hatáskörei

 

 

a) köztemetés
b) közterület használat engedélyezése
c) talajterhelési díj méltányosságból történő csökkentése
d) települési közgyógyellátás
e) helyi gyógyszertámogatás
f) rendkívüli települési támogatások
g) iskoláztatási támogatás
h) bölcsődés és óvodás korú gyermek nevelési támogatása
i) kamatmentes kölcsön
j) gyógyfürdő támogatás

 

 

  1. A jegyző átruházott hatáskörei

 

 

a) jövedelempótló rendszeres támogatás
b) települési lakásfenntartási támogatás
c) települési létfenntartási támogatás
d) települési ápolási díj

 

 

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt