Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

3-2016.(II.18.) Tiszalök Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Tiszalök Város ÖnkormányzatA

Képviselő-testületének

3/2016. (II.18. ) önkormányzati

rendelete

 

 

Tiszalök Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről

 

 

Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

  1. A rendelet hatálya

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

 

  1. A költségvetés bevételei és kiadásai

 

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a.)        Költségvetési bevételét:                     846 107 e Ft-ban

b.)        Támogatási bevételét:                         57 191 e Ft-ban

 

Összes bevételét:                                           903 298 e Ft-ban

Állapítja meg a rendelet 1.sz. mellékletei szerinti bontásban.

 

  • Összes bevételből

– Működési bevételét:                                    828 298 e Ft-ban

– Felhalmozási célú bevételét:              75 000 e Ft-ban

Állapítja meg a rendelet 3.-8.,15 sz. mellékletei szerinti bontásban.

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

 

  1. a) összes kiadását: 903 298 e Ft-ban
  2. b) ebből a működési célú, kiadások összegét: 828 298 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadások összegét:          75 000e Ft-ban

 

állapítja meg a rendelet 2, 9,10, 11, 12, 14. sz. mellékletek szerinti bontásban.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés kiadási főösszegén belül

 

– a személyi juttatásokat:                                           370 946 e Ft-ban

– a munkaadókat terh. járulékok:                                86 602 e Ft-ban

– a dologi és egyéb folyó kiadások:                           304 460 e Ft-ban

– a támogatás értékű pe. átadás:                                    9 405 e. Ft-ban

– a társadalom és szoc. pol. juttatások:                        48 140 e Ft-ban

– a felújításokat, beruházásokat:                                  80 245 e Ft-ban

– általános tartalék                                                         1 500 e Ft-ban

– céltartalék                                                                    2 000 e Ft-ban hagyja jóvá.

 

(4) A költségvetési létszámot 122 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 272 főben állapítja meg.

 

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 57 191 e Ft-ban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai fejezeti tartalék III. helyi önkormányzatok rendkívüli támogatását jelöli meg.

 

 

  1. Az egyes feladatok költségvetései

 

3.§  A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület.

 

a.)  Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 123 861 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                      84 486 e Ft-ban

– munkaadókat terhelő járulékokat:   22 800 e Ft-ban

– dologi kiadásokat:                           16 380 e Ft-ban

– felújítási, és beruházási kiadások:        195 e Ft-ban

– költségvetési létszámát:                   33 főben határozza meg.

 

b.)  Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 22 094 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                      9 050 e Ft-ban

– munkaadókat terhelő járulékokat:   2 477 e Ft-ban

– dologi kiadásokat:                           10 567 e Ft-ban

– költségvetési létszámát:                   4 főben határozza meg.

 

 

 

 

 

c.)  Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 100 642 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                      59 608 e Ft-ban

– munkaadókat terhelő járulékokat:   14 744 e Ft-ban

– dologi kiadásokat:                           26 290 e Ft-ban

– költségvetési létszámát:                   25 főben határozza meg.

 

d.)  Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 213 760 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         42 350 e Ft-ban

– munkaadókat terhelő járulékokat:      11 400 e Ft-ban

– dologi kiadásokat:                             154 960 e Ft-ban

– felújítási, és beruházási kiadások:        5 050 e Ft-ban

– költségvetési létszámát:                      26 főben határozza meg.

 

e.)  Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 82 933 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         27 704 e Ft-ban

– munkaadókat terhelő járulékokat:        7 479 e Ft-ban

– dologi kiadásokat:                               47 750 e Ft-ban

– költségvetési létszámát:                        4 főben határozza meg.

 

f.)  Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 110 425 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         92 815 e Ft-ban

– munkaadókat terhelő járulékokat:      12 610 e Ft-ban

– dologi kiadásokat:                                5 000 e Ft-ban

– költségvetési létszámát:                       150 főben határozza meg.

 

g.)  Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 96 112 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         43 671 e Ft-ban

– munkaadókat terhelő járulékokat:      12 052 e Ft-ban

– dologi kiadásokat:                              40 389 e Ft-ban

– költségvetési létszámát:                       23 főben határozza meg.

 

 

 

 

 

h.)  Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 17 426 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         11 262 e Ft-ban

– munkaadókat terhelő járulékokat:        3 040 e Ft-ban

– dologi kiadásokat:                                3 124 e Ft-ban

– költségvetési létszámát:                       4 főben határozza meg.

 

4.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról.

 

 

  1. A költségvetés végrehajtásának szabályai

 

5.§ (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az „Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások” támogatási igénylését.

(2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával.

 

 

  1. Záró rendelkezés

 

6.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. február 18-án megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt