4-2017.(V.03.) Talajterhelési díjról

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2017.(V.03.) önkormányzati

rendelete

 

A Talajterhelési Díjról

 

Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.tv.26.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

1.§.

 

A rendelet hatálya

 

A rendelet hatálya a Tiszalök város közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 11.§-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki.

 

2.§.

 

A talajterhelési díj megállapítása

 

 1. A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott számítási mód szerint megállapítani és az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az önkormányzati adóhatósághoz bevallani.
 2. A bevallott talajterhelési díjat a kibocsátónak a Tiszalök Város Önkormányzata Talajterhelési beszedési 11744137-15404716-03920000 számú számlájára kell a tárgyévet követő március 31-ig megfizetni.
 1. A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.

 

 

3.§.

Ellenőrzési, adatszolgáltatási és eljárási szabályok

 

 1. A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles az alábbiak szerint:
 2. a tárgyévet követő február 28-ig a kibocsátó részére szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről,
 3. a kibocsátó közcsatornára való rákötéséről, a rákötést követő hó 5. napjáig.
 1. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság az e rendeletben, valamint a Ktd-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján látja el.

4.§.

Díjfizetési mentesség

 

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót, aki

a)

 • időskorúak járadékában,
 • ápolási díjban,
 • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban,
 • fogyatékossági támogatásban

részesül,

 1. b) kisfogyasztónak minősül (20 m3/év fogyasztásig),
 2. c) a kiépített rendszerre műszaki okok miatt nem tud rákötni, vagy az aránytalanul magas költséggel járna, és ezt a szolgáltató igazolja.

 

 

5.§

 

Záró rendelkezések

 

Ez a rendelet 2017. május 3. napjától lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 17/2004. (VI.10.) számú rendelet.

 

 

 

 

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. május 3-án megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

 

 

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt