Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

5-2016.(V.04.) Zárszámadás

Tiszalök Város önkormányzata

 képviselő-testületének

5/2016. (V.04.) önkormányzati

rendelete

 

 

A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

 

 

Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.072.712 E Ft Költségvetési bevétellel
   
2.001.977 E Ft Költségvetési kiadással
70.741 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

 

  1. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1 és a 6.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3,6.4,6.5,6.6 és a 6.7 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

 

 

  1. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

 

  1. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

 

  1. §

Ez a rendelet 2016. május 4-én lép hatályba.

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. május 4-én megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

 

 

1.1. melléklet az 5/2016. (V.04) önkormányzati rendelethez

 

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím 2015. évi
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
A B C D E
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 444 987 446 401 446 401
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 131 653 132 252 132 252
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93 806 98 325 98 325
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 167 349 172 942 172 942
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 300 6 300 6 300
1.5. Működési célú központosított előirányzatok
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 45 879 36 582 36 582
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 140 809 211 567 197 398
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 140 809 211 567 197 398
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 1 007 116 1 173 416 1 104 126
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 007 116 1 173 416 1 104 126
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 1 104 126
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) 122 100 145 400 143 852
4.1. Építményadó,Magánszemélyek kommunális adója 25 000 27 000 26 285
4.2. Idegenforgalmi adó 100 100 155
4.3. Iparűzési adó 85 000 105 800 105 236
4.5. Talajterhelési díj 1 000 1 500 1 536
4.6. Gépjárműadó helyben maradó része 9 000 9 000 8 594
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 2 000 2 000 2 046
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 97 943 98 043 98 269
5.1. Készletértékesítés ellenértéke 8 200 8 200 1 151
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 21 211 24 696 29 097
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5 500 12 100 13 346
5.4. Tulajdonosi bevételek 12 300 2 300
5.5. Ellátási díjak 38 654 38 654 44 119
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 12 078 12 093 9 043
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek 4
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 509
5.10. Egyéb működési bevételek
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 893 17 893 2 060
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 893 17 893 2 060
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 710 706
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 710 706
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 000 1 379
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 000 1 379
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 1 828 848 2 094 430 1 994 191
   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 63 811 63 811
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 63 811 63 811
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 14 710 14 710
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 710 14 710
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Betétek megszüntetése
    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 78 521 78 521
    17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 828 848 2 172 951 2 072 712
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám
Kiadási jogcím 2015. évi
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
A B C D E
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 792 009 942 627 890 553
1.1. Személyi  juttatások 350 512 424 460 418 803
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86 178 98 860 96 779
1.3. Dologi  kiadások 290 073 343 346 315 847
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 370 56 370 39 853
1.5 Egyéb működési célú kiadások 8 876 19 591 19 271
1.6.  – az 1.5-ből: – Elvonások és befizetések 6 250 6 250
1.7.    – Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.    – Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 376 5 376 5 077
1.11.    – Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.    – Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.    – Kamattámogatások
1.15.    – Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 500 7 965 7 962
2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 033 339 1 214 444 1 097 853
2.1. Beruházások 933 478 950 351 879 456
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 849 593
2.3. Felújítások 99 861 264 093 218 397
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 212 998
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-ből        – Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.    – Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.    – Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.    – Lakástámogatás
2.13.    – Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3 500 2 300
3.1. Általános tartalék 1 500 1 500
3.2. Céltartalék 2 000 800
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 828 848 2 159 371 1 988 406
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) 13 580 13 571
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 510 12 510
7.3.  Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.  Pénzügyi lízing kiadásai 1 070 1 061
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) 13 580 13 571
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 828 848 2 172 951 2 001 977
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat Ezer forintban
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor – költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -64 941 5 785
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor – finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 64 941 64 950

 

2.1. melléklet az 5/2016. (V.04) önkormányzati rendelethez

 

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2.1. melléklet a ……/2016. (……) önkormányzati rendelethez
 Ezer forintban !
Sor-
szám
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés
A B C D E F G H I
1. Önkormányzatok működési támogatásai 444 987 446 401 446 401 Személyi juttatások 350 512 424 460 418 803
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 140 809 211 567 197 398 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86 178 98 860 96 779
3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 290 073 343 346 315 847
4. Közhatalmi bevételek 122 100 145 400 143 852 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 370 56 370 39 853
5. Működési célú átvett pénzeszközök 710 706 Egyéb működési célú kiadások 8 876 19 591 19 271
6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 3 500 2 300
7. Egyéb működési bevételek 97 943 98 043 98 269
8.
9.
10.
11.
12.
13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) 805 839 902 121 886 626 Költségvetési kiadások összesen (1.+…+12.) 795 509 944 927 890 553
14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 78 521 78 521 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.    Költségvetési maradvány igénybevétele 63 811 63 811 Likviditási célú hitelek törlesztése
16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.    Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek 14 710 14 710 Kölcsön törlesztése
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése
21.    Értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 510 12 510
22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 78 521 78 521 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+…+21.) 12 510 12 510
23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 805 839 980 642 965 147 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 795 509 957 437 903 063
24. Költségvetési hiány: 42 806 3 927 Költségvetési többlet: 10 330
25. Tárgyévi  hiány: Tárgyévi  többlet: 10 330 23 205 62 084

 

2.2. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
 Ezer forintban !
Sor-
szám
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés
A B C D E F G H I
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 007 116 1 173 416 1 104 126 Beruházások 933 478 950 351 879 456
2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 849 593
3. Felhalmozási bevételek 15 893 17 893 2 060 Felújítások 99 861 264 093 218 397
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 1 000 1 379 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 212 998
5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11. Tartalékok
12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 1 023 009 1 192 309 1 107 565 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+…+11.) 1 033 339 1 214 444 1 097 853
13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése
15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Betét elhelyezése
20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 1 070 1 061
21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23. Értékpapírok kibocsátása
24. Egyéb külső finanszírozási bevételek
25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+…+24.) 1 070 1 061
26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 1 023 009 1 192 309 1 107 565 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 1 033 339 1 215 514 1 098 914
27. Költségvetési hiány: 10 330 22 135 Költségvetési többlet: 9 712
28. Tárgyévi  hiány: Tárgyévi  többlet:

 

3. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3. melléklet a ……/2016. (……) önkormányzati rendelethez
 Ezer forintban !
Beruházás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A B C D E F G=(D+F)
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0016 pályázat Szennyvízcsatorna építés II.üteme 801 718 2013-2015 873 755 801 718 801 718
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-00 Eü. központ felújítás elszámolása, eszköz beszerzések 177 811 2013-2014 160 797 18 000 17 014 177 811
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0008 Fotovoltaikus naperőmű telepítése a KLÁAMI-ra és PMH-ra 42 114 2015 41 000 42 114 42 114
START munkaprogramokban eszköz beszerzés 10 182 2015 11 000 10 182 10 182
Start Mg.-hez Földterület vásárlás/Kossuth 118 sz. 2 000 2015 2 000 2 000 2 000
Busz vásárlás 2 286 2015 2 300 2 286 2 286
Önkormányzati lakásokba kazán beszerzés, beszerelés 2 224 2015 2 296 2 224 2 224
IGK-ba főzőüst, hütőgép beszerzés 1 918 2015 1 918 1 918
ÖSSZESEN: 1 040 253 160 797 950 351 879 456 1 040 253

 

4. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 Ezer forintban !
Felújítás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A B C D E F G=(D+F)
TIOP-3.4.2.-11 IGK bővítés és felújítás+pótmunkálatok 81 986 2015 4 118 75 361 63 957 68 075
KEOP pályázat KLÁAMI energiarac.felújítása 144 789 2015 145 000 144 789 144 789
Belterületi utak felújítása 5 399 2015 15 000 5 399 5 399
TÁMOP-5.3.6-11/2012-00 Komplex telepprogramban közösségiház felújításának ÁFA befizetése 22 133 2014 17 881 4 300 4 252 22 133
ÖSSZESEN: 254 307 21 999 239 661 218 397 240 396

 

5. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

EU-s projekt neve, azonosítója: “Szeretnénk megújulni – TITKIT Tiszalöki Idősek Gondozó Központjának korszerűsítése” (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0113)
 Ezer forintban !
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesítés
Eredeti Módosított Évenkénti üteme
Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított
Összes bevétel,
kiadás
2015. előtt 2015. évi 2015. után 2015. előtt 2015. évi Összesen Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
A B C D E F G H I J K L=(J+K) M=(L/C)
Saját erő
– saját erőből központi támogatás
EU-s forrás 81 986 81 986 6 625 75 361 75 361 4 118 77 859 81 977 100,00
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen: 81 986 81 986 6 625 75 361 75 361 4 118 77 859 81 977 100,00
Kiadások, költségek
Személyi jellegű 7 763 1 139 6 624 6 624 545 7 218 7 763 100,00
Beruházások, beszerzések 68 086 5 000 63 086 63 086 4 118 63 957 68 075 100,00
Szolgáltatások igénybe vétele 6 137 6 137 6 137 6 139 6 139 100,00
Adminisztratív költségek
Kiadások összesen: 81 986 6 139 75 847 75 847 4 663 77 314 81 977 100,00
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése
 Ezer forintban !
Támogatott neve Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés
Összesen:

 

5.1.sz. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez 

 

EU-s projekt neve, azonosítója:Fotovoltaikus naperőmű létesítése KEOP-4.10.0/N/14-2014-0008 sz.
 Ezer forintban !
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesítés
Eredeti Módosított Évenkénti üteme
Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított
Összes bevétel,
kiadás
2015. előtt 2015. évi 2015. után 2015. előtt 2015. évi Összesen Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
A B C D E F G H I J K L=(J+K) M=(L/C)
Saját erő 5 000 5 000 5 706 5 706 114,10
– saját erőből központi támogatás
EU-s forrás 36 000 36 000 36 000 36 000 36 408 36 408 101,10
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen: 36 000 41 000 36 000 41 000 42 114 42 114 102,70
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések 36 000 41 000 36 000 41 000 42 114 42 114 102,70
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Kiadások összesen: 36 000 41 000 36 000 41 000 42 114 42 114 102,70
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése
 Ezer forintban !
Támogatott neve Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés
Összesen:

 

5.2.sz. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez   

 

EU-s projekt neve, azonosítója:KLÁAMI energiarac. Pályázat KEOP.*
 Ezer forintban !
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesítés
Eredeti Módosított Évenkénti üteme
Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított
Összes bevétel,
kiadás
2015. előtt 2015. évi 2015. után 2015. előtt 2015. évi Összesen Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
A B C D E F G H I J K L=(J+K) M=(L/C)
Saját erő
– saját erőből központi támogatás
EU-s forrás 145 000 145 000 145 805 145 805 100,60
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen: 145 000 145 000 145 805 145 805 100,60
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések 145 000 145 000 144 789 144 789 99,90
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Kiadások összesen: 145 000 145 000 144 789 144 789 99,90
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése
 Ezer forintban !
Támogatott neve Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés
Összesen:

 

5.3.sz. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

EU-s projekt neve, azonosítója: Alsó-Szabolcsi szennyvízelvezetés és tisztítási projekt KEOP-1.2.0/09-11-2011-0016
 Ezer forintban !
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesítés
Eredeti Módosított Évenkénti üteme
Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított
Összes bevétel,
kiadás
2015. előtt 2015. évi 2015. után 2015. előtt 2015. évi Összesen Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
A B C D E F G H I J K L=(J+K) M=(L/C)
Saját erő
– saját erőből központi támogatás
EU-s forrás 873 755 873 755 873 755 873 755 801 718 801 718 91,80
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen: 873 755 873 755 873 755 873 755 801 718 801 718 91,80
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések 873 755 873 755 873 755 873 755 801 718 801 718 91,80
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Kiadások összesen: 873 755 873 755 873 755 873 755 801 718 801 718 91,80
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése
 Ezer forintban !
Támogatott neve Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés
Összesen:

 

5.4.sz. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

EU-s projekt neve, azonosítója:ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-00 Egészségügyi központ felújítása
 Ezer forintban !
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesítés
Eredeti Módosított Évenkénti üteme
Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított
Összes bevétel,
kiadás
2015. előtt 2015. évi 2015. után 2015. előtt 2015. évi Összesen Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
A B C D E F G H I J K L=(J+K) M=(L/C)
Saját erő 10 000 10 000 10 000 10 000 9 247 9 247 92,50
– saját erőből központi támogatás
EU-s forrás 159 645 159 645 144 145 144 145 15 500 15 500 145 224 15 148 160 372 100,50
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen: 169 645 169 645 154 145 154 145 15 500 15 500 154 471 15 148 169 619 100,00
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések 169 645 169 645 157 145 157 145 12 500 12 500 158 152 11 467 169 619 100,00
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Kiadások összesen: 169 645 169 645 157 145 157 145 12 500 12 500 158 152 11 467 169 619 100,00
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése
 Ezer forintban !
Támogatott neve Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés
Összesen:

 

5.5.sz. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

EU-s projekt neve, azonosítója:TÁMOP-5.3.6-11/2012-00 Komplex telepprogram közösségi ház felújítása
 Ezer forintban !
Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesítés
Eredeti Módosított Évenkénti üteme
Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított
Összes bevétel,
kiadás
2015. előtt 2015. évi 2015. után 2015. előtt 2015. évi Összesen Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
A B C D E F G H I J K L=(J+K) M=(L/C)
Saját erő
– saját erőből központi támogatás
EU-s forrás 25 400 25 400 21 100 21 100 4 300 4 300 17 881 4 252 22 133 87,10
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen: 25 400 25 400 21 100 21 100 4 300 4 300 17 881 4 252 22 133 87,10
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések 4 300 25 400 21 100 4 300 4 300 17 881 4 252 22 133 87,10
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Kiadások összesen: 4 300 25 400 21 100 4 300 4 300 17 881 4 252 22 133 87,10
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése
 Ezer forintban !
Támogatott neve Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés
Összesen:

 

6.1. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

Megnevezés Tiszalök Város Önkormányzata 01
Feladat
megnevezése
Összes bevétel, kiadás 01
Ezer forintban !
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
A B C D E
Bevételek
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 444 987 446 401 446 401
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 131 653 132 252 132 252
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93 806 98 325 98 325
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 167 349 172 942 172 942
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 300 6 300 6 300
1.5. Működési célú központosított előirányzatok
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 45 879 36 582 36 582
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 140 809 209 567 195 203
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 140 809 209 567 195 203
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 1 098 055 1 098 055 1 035 225
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 098 055 1 098 055 1 035 225
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 1 098 055 1 098 055 1 035 225
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) 122 100 145 400 143 753
4.1. Építményadó, Magánszemélyek kommunális adója 25 000 27 000 26 285
4.2. Idegenforgalmi adó 100 100 155
4.3. Iparűzési adó 85 000 105 800 105 236
4.5. Talajterhelési díj 1 000 1 500 1 536
4.6. Gépjárműadó helyben maradó része 9 000 9 000 8 594
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 2 000 2 000 1 947
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 25 192 19 092 17 476
5.1. Készletértékesítés ellenértéke 2 300 1 124
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 3 071 3 356 6 991
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5 500 9 100 6 753
5.4. Tulajdonosi bevételek 12 300
5.5. Ellátási díjak
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 321 3 016 1 288
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek 4
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 320 1 316
5.10. Egyéb működési bevételek
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 893 17 893 2 060
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 893 17 893 2 060
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 706
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 706
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 000 1 000 1 379
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 000 1 000 1 379
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 1 848 036 1 937 408 1 842 203
 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 62 666 62 666
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 62 666 62 666
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 14 710 14 710
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14 710 14 710
13.3. Betétek megszüntetése
    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 77 376 77 376
    17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 848 036 2 014 784 1 919 579
Kiadások
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 246 693 381 753 358 903
1.1. Személyi  juttatások 103 572 171 252 169 766
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 225 30 362 30 132
1.3. Dologi  kiadások 58 650 104 328 100 030
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 370 56 370 39 853
1.5 Egyéb működési célú kiadások 8 876 19 441 19 122
1.6.  – az 1.5-ből: – Elvonások és befizetések 6 100 6 083
1.7.    – Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.    – Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 376 5 376 5 077
1.11.    – Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.    – Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.    – Kamattámogatások
1.15.    – Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 500 7 965 7 962
2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 029 587 1 132 726 1 023 985
2.1. Beruházások 929 726 945 026 874 595
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások 99 861 187 700 149 390
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-ből        – Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.    – Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.    – Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.    – Lakástámogatás
2.13.    – Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3 500 2 300
3.1. Általános tartalék 1 500 1 500
3.2. Céltartalék 2 000 800
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 279 780 1 516 779 1 382 888
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) 476 317 502 737 474 756
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 12 510 12 510
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3. Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 476 317 489 157 461 185
7.4.  Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.  Pénzügyi lízing kiadásai 1 070 1 061
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) 476 317 502 737 474 756
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 756 097 2 019 516 1 857 644
Éves tényleges állományi  létszám  (fő) 17 17 17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) 181 181 181

 

6.2. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

Költségvetési szerv megnevezése Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 02
Feladat
megnevezése
Összes bevétel, kiadás 01
Ezer forintban !
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
A B C D E
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 13
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 13
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.  – 2.3-ból EU-s támogatás
3. Közhatalmi bevételek 99
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. – 4.2-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) 112
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 96 905 96 905 91 648
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 96 905 96 905 91 642
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 96 905 96 905 91 760
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 96 455 96 455 90 101
1.1. Személyi  juttatások 57 850 57 850 57 941
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 270 14 270 16 020
1.3. Dologi  kiadások 24 335 24 335 16 140
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 450 450 448
2.1. Beruházások 450 450 448
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.  – 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 96 905 96 905 90 549
Éves tényleges állományi  létszám  (fő) 25 25 25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

 

6.3. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

Költségvetési szerv megnevezése Tiszalök Város Önkormányzat Városüzemeltetési Intézménye 03
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01
Ezer forintban !
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
A B C D E
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 23 500 26 500 31 691
1.1. Készletértékesítés ellenértéke 8 200 27
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 11 375 11 375 13 135
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 3 000 6 593
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 8 200 7 718
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 925 3 925 4 059
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 159
1.10. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 2 000 2 195
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 000 2 195
2.4.  – 2.3.-ból EU-s támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. – 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 23 500 28 500 33 886
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 169 765 170 207 153 749
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 442 442
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 169 765 169 765 153 307
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 193 265 198 707 187 635
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 190 715 190 880 180 533
1.1. Személyi  juttatások 38 682 40 000 39 701 250
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 443 10 793 10 524 31,25
1.3. Dologi  kiadások 141 590 140 087 130 308
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 2 550 7 385 7 101
2.1. Beruházások 2 550 2 550 2 269
2.2. Felújítások 4 835 4 832
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.  – 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 193 265 198 265 187 634
Éves tényleges állományi  létszám  (fő) 27 27 22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

 

 6.4. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

Költségvetési szerv megnevezése Napköziotthonos Óvoda ls Napos Bölcsőde 04
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01
Ezer forintban !
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
A B C D E
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.  – 2.3.-ból EU-s támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. – 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 120 379 124 607 117 997
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 163 163
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 120 379 124 444 117 834
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 120 379 124 607 117 997
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 120 229 124 294 117 888
1.1. Személyi  juttatások 82 578 86 078 85 953
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 296 23 101 23 082
1.3. Dologi  kiadások 15 355 15 115 8 853
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 150 150 109
2.1. Beruházások 150 150 109
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.  – 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 120 379 124 444 117 997
Éves tényleges állományi  létszám  (fő) 33 33 33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

 

 6.5. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

Költségvetési szerv megnevezése Tiszalök Város Önkormányzata Idősek Gondozó Központja 05
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01
Ezer forintban !
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
A B C D E
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 45 301 45 301 42 433
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 815 2 815 2 733
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 38 654 38 654 35 970
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 832 3 832 3 696
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 34
1.10. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.  – 2.3.-ból EU-s támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 75 361 68 901
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 75 361 68 901
4.3. – 4.2.-ből EU-s támogatás 68 901
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 45 301 120 662 111 334
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 52 223 61 136 64 097
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 138 138
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 52 223 60 998 63 959
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 97 524 181 798 175 431
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 96 897 105 382 102 365
1.1. Személyi  juttatások 45 319 45 929 44 054
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 296 12 461 11 416
1.3. Dologi  kiadások 39 282 46 992 46 895
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 627 76 278 65 876
2.1. Beruházások 627 1 945 1 919
2.2. Felújítások 74 333 63 957
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.  – 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 97 524 181 660 168 241
Éves tényleges állományi  létszám  (fő) 23 23 23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

 

6.6. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

Költségvetési szerv megnevezése Tiszalök Város Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központja 06
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01
Ezer forintban !
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
A B C D E
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 950 950 459
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 950 950 28
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 431
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.  – 2.3.-ból EU-s támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. – 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 950 950 459
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 17 038 17 091 14 854
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 53 53
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 17 038 17 038 14 801
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 17 988 18 041 15 313
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 17 863 17 863 15 118
1.1. Személyi  juttatások 11 861 11 861 10 605
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 203 3 203 2 724
1.3. Dologi  kiadások 2 799 2 799 1 789
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 125 125 13
2.1. Beruházások 125 125 13
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.  – 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 17 988 17 988 15 131
Éves tényleges állományi  létszám  (fő) 5 5 4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

 

6.7. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

Költségvetési szerv megnevezése Városi Könyvtár és Művelődési Ház 07
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01
Ezer forintban !
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
A B C D E
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 3 000 6 200 6 197
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 3 000 6 200 6 197
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.  – 2.3.-ból EU-s támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. – 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 3 000 6 200 6 197
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 20 007 20 350 19 985
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 343 343
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 20 007 20 007 19 642
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 23 007 26 550 26 182
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 23 007 26 000 25 645
1.1. Személyi  juttatások 10 150 10 990 10 783
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 660 2 885 2 881
1.3. Dologi  kiadások 10 197 11 975 11 832
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások 150 149
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 330 321
2.1. Beruházások 105 103
2.2. Felújítások 225 218
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.  – 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 23 007 26 330 25 966
Éves tényleges állományi  létszám  (fő) 5 5 4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

 

7. melléklet a 5/2016. (V.04.) önkormányzati rendelethez

 

 Ezer forintban !
Sor-szám Költségvetési szerv neve Költségvetési maradvány összege Elvonás
(-)
Intézményt megillető maradvány
Jóváhagyott Jóváhagyott-ból működési Jóváhagyott-ból felhalmozási
A B C D E=(C-D) F G
1. Tiszalök Város Önkormányzata 61 939 61 939 61 939
2. Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 1 212 1 212 1 212
3. Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye
4. Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde
5. Tiszalök Város Önkormányzata Idősek Gondozó Központja 7 192 7 192 7 192
6. Tiszalök Város Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központja 183 183 183
7. Városi Könyvtár és Művelődési Ház 215 215 215
Összesen: 70 741 70 741 70 741

 

1. sz. tájékoztató  táblázat

 

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím 2014. évi tény 2015. évi
Módosított előirányzat Teljesítés
A B C E F
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 480 008 446 401 446 401
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 157 534 132 252 132 252
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 91 596 98 325 98 325
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 151 446 172 942 172 942
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 376 6 300 6 300
1.5. Működési célú központosított előirányzatok 7 724
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 65 332 36 582 36 582
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 122 341 211 567 197 398
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 122 341 211 567 197 398
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 187 402 1 173 416 1 104 126
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 47 494
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 139 908 1 173 416 1 104 126
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 139 908 1 104 126
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) 140 303 145 400 143 852
4.1. Építményadó, Magánszemélyek kommunális adója 26 193 27 000 26 285
4.2. Idegenforgalmi adó 92 100 155
4.3. Iparűzési adó 101 032 105 800 105 236
4.5. Talajterhelési díj 733 1 500 1 536
4.6. Gépjárműadó helyben maradó része 9 215 9 000 8 594
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 3 038 2 000 2 046
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 84 337 95 743 98 269
5.1. Készletértékesítés ellenértéke 63 8 200 1 151
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 16 078 24 696 29 097
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 9 846 12 100 13 346
5.4. Tulajdonosi bevételek 3 368
5.5. Ellátási díjak 43 898 38 654 44 119
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 657 12 093 9 043
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek 2 427 4
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 509
5.10. Egyéb működési bevételek
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 4 558 17 893 2 060
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése 3 500 17 893 2 060
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 758
6.4. Részesedések értékesítése 300
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 21 139 710 706
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 21 139 710 706
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 45 138 1 000 1 379
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 45 138 1 000 1 379
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 1 085 226 2 092 130 1 994 191
   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 27 530 63 811 63 811
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 27 530 63 811 63 811
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 12 510 14 710 14 710
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 510 14 710 14 710
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Betétek megszüntetése
    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 40 040 78 521 78 521
    17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 125 266 2 170 651 2 072 712
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám
Kiadási jogcím 2014. évi tény 2015. évi
Módosított előirányzat Teljesítés
A B C E F
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 871 148 942 627 890 553
1.1. Személyi  juttatások 353 105 424 460 418 803
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80 103 98 860 96 779
1.3. Dologi  kiadások 338 172 343 346 315 847
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 510 56 370 39 853
1.5 Egyéb működési célú kiadások 19 258 19 591 19 271
1.6.  – az 1.5-ből: – Elvonások és befizetések 9 636 6 250 6 232
1.7.    – Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.    – Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 447 5 376 5 077
1.11.    – Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.    – Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.    – Kamattámogatások
1.15.    – Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 175 7 965 7 962
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 134 162 1 214 444 1 097 853
2.1. Beruházások 23 201 950 351 879 456
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások 110 585 264 093 218 397
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 376
2.6. 2.5.-ből        – Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.    – Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.    – Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.    – Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.    – Lakástámogatás
2.13.    – Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1. Általános tartalék
3.2. Céltartalék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 005 310 2 157 071 1 988 406
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) 56 209
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 41 589
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 14 620
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) 13 580 13 571
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 510 12 510
7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 1 070 1 061
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) 56 209 13 580 13 571
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 061 519 2 170 651 2 001 977

 

2. sz. tájékoztató  táblázat

 

 Ezer forintban !
Sor-
szám
Kötelezettség
jogcíme
Kötelezettség-
vállalás
éve
Összes vállalt kötelezettség 2015. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években Még fennálló kötelezettség
2016. 2017. 2018. 2018. után
A B C D E F G H I J=(F+…+I)
1. Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2. ……………………….
3. ……………………….
4. Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5. ……………………….
6. ……………………….
7. Beruházás feladatonként
8. ……………………….
9. Felújítás célonként
10. ……………………….
11. Egyéb
12. ……………………….
13. ……………………….
14. Összesen (1+4+7+9+11)

 

3. sz. tájékoztató  táblázat

 

 Ezer forintban !
Sor-
szám
Hitel, kölcsön Kölcsön-
nyújtás
éve
Lejárat
éve
Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2017. után
2016. 2017.
A B C D E F G H
1. Rövid lejáratú
2. ……………………….
3. ……………………….
4. ……………………….
5. ……………………….
6. ……………………….
7. ……………………….
8. Hosszú lejáratú
9. ……………………….
10. ……………………….
11. ……………………….
12. ……………………….
13. ……………………….
14. ……………………….
15. Összesen (1+8)

 

4. sz. tájékoztató  táblázat

 

 Ezer forintban !
Sor-szám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges
A B C D
1.  Önkormányzat által biztosított juttatások 2015.március 01-től 36 000 19 939
2. Közgyógyellátás helyben megállapított 850 487
3. Ápolási díj méltányossági alapon 3 540 3 074
4. Lakástámogatási, iskoláztatási, helyi gyógyszertámogatás 24 810 9 163
5. Bursa ösztöndíj támogatás 600 588
6. Természetbeni Gyv.támogatás Erzsébet utalvány 3 200 3 194
7. Rászorultság alapján egyéb támogatások 3 000 3 433
8. Szociális Tv. alapján biztosított 2015. február 28-ig 20 370 19 914
9. Lakásfenntartási támogatás 7 820 7 438
10. Foglakoztatást helyettesítő támogatás 9 500 9 423
11. Rendszeres szociális segély 2 600 2 593
12. Óvodáztatási támogatás és kieg. Gyv. Támogatás 450 460
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
26. Összesen: 56 370 39 853

 

5. sz. tájékoztató  táblázat

 

 Ezer forintban !
Sor-szám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges
A B C D
1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 2 000 1 299
6. -ebből:            Építményadó 100 70
7. Telekadó
8. Magánszemélyek kommunális adója 1 800 1 119
9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 100 110
10. Idegenforgalmi adó épület után
11. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1 000 939
13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15. Egyéb kedvezmény
16. Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. Összesen: 3 000 2 238

 

6. sz. tájékoztató  táblázat

 

Ezer forintban!
Sor-
szám
Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett
(E Ft)
Tényleges
(E Ft)
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadások teljesítésére 400 239
2. Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Ügyeleti Társulás működési kiadások teljesítésére 4 976 4 838
3. Városi Sport Egyesület sport támogatás 6 500 6 750
4. Tiszalöki Polgárőrség működési támogatás 350 370
5. Tiszavasvári Tűzoltóság működési támogatás 400 400
6. Tiszalöki Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás 200 262
7. Iskolás Gyerekekért Alapítvány táboroztatás 100 130
8. Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Irodája működési támogatás 50 50
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen: 12 976 13 039

 

7.1  sz. tájékoztató  táblázat

 

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.
Adatok: ezer forintban!
ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült
állományi érték
A B C D E
 I. Immateriális javak 01. 92 867 92 867 92 867
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02. 2 556 098 2 556 098 2 556 098
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07) 03. 2 237 903 2 237 903 2 237 903
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok
05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06. 2 237 903 2 237 903 2 237 903
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 08. 98 264 98 264 98 264
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek
10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11. 98 264 98 264 98 264
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok 14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok 15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok 16.
3.4. Üzleti tenyészállatok 17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 18. 468 468 468
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások 19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 21. 468 468 468
4.4. Üzleti beruházások, felújítások 22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 23. 219 463 219 463 219 463
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése 24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése
25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése 26. 219 463 219 463 219 463
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) 28. 205 263 205 263 205 263
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) 29. 205 263 205 263 205 263
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések 30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 32.
1.4. Üzleti tartós részesedések 33. 205 263 205 263 205 263
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése
41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44. 1 169 472 1 169 472 1 169 472
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)
45. 4 023 700 4 023 700 4 023 700
I. Készletek 46.
II. Értékpapírok 47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48.
I. Lekötött bankbetétek 49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. 559 559 559
III. Forintszámlák 51. 66 151 66 151 66 151
IV. Devizaszámlák 52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) 53. 66 710 66 710 66 710
I. Költségvetési évben esedékes követelések 54. 6 598 6 598 6 598
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. 610 610 610
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) 57. 7 208 7 208 7 208
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58. 17 572 17 572 17 572
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) 60. 17 572 17 572 17 572
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61) 62. 4 115 190 4 115 190 4 115 190

 

7.2  sz. tájékoztató  táblázat

 

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év
Adatok: ezer forintban!
FORRÁSOK Sorszám állományi
érték
A B C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 3 628 405
II. Nemzeti vagyon változásai 02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 03. 27 529
IV. Felhalmozott eredmény 04. -823 651
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. 260 557
VI. Mérleg szerinti eredmény 06. 968 093
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) 07. 4 060 933
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 09. 14 710
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) 11. 14 710
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13. 39 547
FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13) 14. 4 115 190

 

8.  sz. tájékoztató  táblázat

 

A Tiszalök Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben
Sorszám Gazdálkodó szervezet megnevezése Részesedés mértéke (%-ban) Részesedés összege (Ft-ban) Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)
1. Nyírségvíz ZRT.             204 900 000                             –
2. OTP Bank NyRT.                      13 000                             –
3. Ipari Park KFT.                    350 000                             –
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
       ÖSSZESEN:             205 263 000

 

9.  sz. tájékoztató  táblázat

 

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sor-szám Megnevezés Összeg  ( E Ft )
1. Pénzkészlet 2015. január 1-jén
ebből:
62 653
2. Ÿ Bankszámlák egyenlege 62 335
3. Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 318
4. Bevételek   ( + ) 1 994 191
5. Kiadások    ( – ) 1 989 467
6. Egyéb korrekciós tételek (+,-) -667
7. Záró pénzkészlet 2015. december 31-én
ebből:
66 710
8. Ÿ Bankszámlák egyenlege 66 151
9. Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 559

 

 

 

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt