Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

8-2016.(VII.06.) A helyi kitunteteto dijak adomanyozasarol

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2016. (VII.06.) önkormányzati

rendelete

 

 

A helyi kitüntető díjak adományozásáról

 

 

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § (1) bekezdésében és 24. § (9) bekezdésében, illet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 1. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

 1. §

A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekre, elismerő címekre vonatkozó egységes szabályok megalkotásával lehetőséget teremtsen azon személyek, szervezetek munkásságának méltó elismerésére, akik tevékenységükkel érdemeket szereztek a település fejlődésében, értékeinek megőrzésében, gyarapításában, jó hírnevének terjesztésében, kapcsolatainak ápolásában vagy az egyetemes emberi értékek terjesztésében.

A Képviselő-testület által adományozható díjak, kitüntetések

 1. §

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére a következő kitüntető címeket, díjakat, elismeréseket alapítja:

 1. a)  „Tiszalök Város Díszpolgára” cím,
 2. b)  „Tiszalök Városért Kitüntető Díj”,
 3. c)   „Kiváló Közalkalmazotti Munkáért” kitüntetés,
 4. d)   „Kiváló Köztisztviselői Munkáért” kitüntetés.


 

 1. fejezet

Az egyes díjakra, kitüntetésekre vonatkozó rendelkezések

„Tiszalök Város Díszpolgára” cím

 1. §

(1) A Képviselő-testület „Tiszalök Város Díszpolgára” (a továbbiakban: díszpolgár) kitüntető cím adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik Tiszalök város szellemi és anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, aminek eredményeként a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, az oktatás-nevelés, a sport területén maradandó alkotó munkájukkal elősegítették Tiszalök fejlődését, tevékenységükkel hozzájárultak a város hírnevének, tekintélyének növeléséhez.

(2) „Tiszalök Város Díszpolgára” cím adományozható:

 1. a) Tiszalökön született vagy Tiszalökön élő vagy munkásságával Tiszalök életéhez kapcsolódó magyar állampolgárnak,
 2. b) határainkon túl élő külföldi személynek, aki munkásságával Tiszalök életéhez kapcsolódik és
 3. c) az a) és b) pontjaiban felsoroltak részére posztumusz kitüntetésként is.

 

(3) Díszpolgári cím minden évben legfeljebb egy személy részére adományozható.

 

 1. §

 

(1) Tiszalök város díszpolgárát a következő jogosultságok illetik meg:

 1. a) jogosult a Tiszalök város díszpolgára címet viselni, azt neve mellett feltüntetni,
 2. b) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület nyilvános ülésein,
 3. c) Tiszalök város díszpolgárát meg kell hívni az önkormányzat által megrendezett valamennyi ünnepségre és ott megkülönböztetett helyet kell biztosítani részére,
 4. d) Tiszalök város díszpolgára díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményeit, illetve rendezvényeit.

 

(2) Az elhunyt díszpolgárt Tiszalök város saját halottjának tekintheti, amennyiben ahhoz a család hozzájárul.

A „Tiszalök Városért Kitüntető Díj”

 1. §

(1) A Képviselő-testület a település érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként „Tiszalök Városért Kitüntető Díjat” (a továbbiakban: kitüntető díj) alapít.

(2) A kitüntető díjat mindazon személyek, társadalmi szervezetek, intézmények, egyesületek kaphatják meg, akik, illetve amelyek

 1. a) Tiszalök város fejlesztéséért jelentős értékű társadalmi munkát végeztek,
 2. b) a város gazdasági, társadalmi, kulturális életét, egészségügyi és sportéleti tevékenységét jelentősen előbbre vitték,
 3. c) a város lakosságáért kiemelkedő tevékenységet végeztek,
 4. d) a város jó hírnevét bármilyen téren öregbítették és
 5. e) az a)-d) pontjaiban felsoroltak részére posztumusz kitüntetésként is.

(3) Minden évben legfeljebb két kitüntető díj adományozható.

(4) Ugyanazon személy vagy szervezet részére a kitüntető díj csak egyszer adományozható.

A „Kiváló Közalkalmazotti Munkáért” kitüntetés

 1. §

(1) A Képviselő-testület a helyi közfeladatok ellátásában részt vevő, az önkormányzati fenntartású intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban állók kimagasló teljesítményének elismerésére „Kiváló Közalkalmazotti Munkáért” kitüntetést alapít.

(2) A kitüntetést az önkormányzat intézményeiben legalább 5 éve dolgozó közalkalmazottnak adományozható, aki munkáját pontosan, felelősséggel, megbízhatóan és lelkiismeretesen végzi és akinek a munkájában érzékelhető a közjót szolgáló tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozására vonatkozó törekvés.

(3) A „Kiváló Közalkalmazotti Munkáért” kitüntetésből évente három darab kerülhet adományozásra.

A „Kiváló Köztisztviselői Munkáért” kitüntetés

 1. §

(1) A Képviselő-testület a helyi közszolgálati feladatok eredményes megvalósításában részt vevő, az önkormányzat hivatalában köztisztviselői jogviszonyban állók kimagasló teljesítményének elismerésére „Kiváló Köztisztviselői Munkáért” kitüntetést alapít.

(2) A kitüntetést az önkormányzat hivatalában legalább 5 éve dolgozó köztisztviselő kaphatja meg, aki munkáját pontosan, felelősséggel, kiemelkedően és megbízhatóan végzi, és akinek munkájában érzékelhető a közigazgatási tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozására vonatkozó törekvés.

(3) A „Kiváló Köztisztviselői Munkáért” kitüntetésből évente egy darab kerülhet adományozásra.


 

III. fejezet

Az elismerések, kitüntetések adományozásának közös szabályai

 1. §

(1) A „Tiszalök Város Díszpolgára” cím és a „Tiszalök Városért Kitüntető Díj” (a továbbiakban együtt: elismerés) adományozására javaslatot tehetnek:

 1. a)  a Képviselő-testület tagjai,
 2. b)  a Képviselő-testület kulturális ügyekért felelős bizottsága,
 3. c)  a városban működő civil-és sport szervezetek, alapítványok, egyházak,

(2) Az elismerésre vonatkozó javaslatokat az 1.,2. számú melléklet szerinti nyomtatványon írásban, tárgyév április 30-ig kell a polgármesterhez eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy vagy szervezet adatait, rövid bemutatását, tevékenységének, teljesítményének ismertetését, méltatását, a javaslat indokait.

(3) Az elismerésre vonatkozó javaslatokat a Képviselő-testület kulturális ügyekért felelős bizottsága véleményezi.

(4) Az elismerés odaítéléséről a Képviselő-testület zárt ülésen, titkos szavazással dönt. A döntéshez minősített többség szükséges.

 1. §

(1) A Kiváló Közalkalmazotti Munkáért” és a „Kiváló Köztisztviselői Munkáért” kitüntető díj (a továbbiakban együtt: kitüntetés) adományozására javaslatot tehetnek:

 1. a)  a Képviselő-testület tagjai,
 2. b)  a Képviselő-testület bármely bizottsága,
 3. c) közalkalmazott esetén az érintett intézmény vezetője,
 4. d) a polgármester,
 5. e) a jegyző,
 6. f) az érintett helyi szakszervezet képviselője.

(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat a 3.,4. számú melléklet szerinti nyomtatványon írásban, tárgyév április 30-ig kell a jegyzőhöz eljuttatni. A javaslatnak tartalmazni kell a kitüntetésre javasolt nevét, beosztását, az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

(3) A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat a Képviselő-testület ügyrendjéért felelős bizottsága május 15-ig véleményezi.

(4) A kitüntetés odaítéléséről a Képviselő-testület májusi zárt ülésén, titkos szavazással dönt. A döntéshez minősített többség szükséges.

 1. §

(1) A díszpolgári címmel kitüntetettek részére külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és 100.000.- Ft nettó összegű pénzjutalom jár.

(2) A Tiszalök Városért Kitüntető Díjban részesültek részére erre a célra készített díszoklevél és 60.000.- Ft. nettó összegű pénzjutalom és gravírozott dísztárgy jár.

(3) A „Kiváló Közalkalmazotti Munkáért” és a „Kiváló Köztisztviselői Munkáért” kitüntetés oklevéllel, valamint a kitüntetésben részesült személy egy havi bruttó alapilletményének megfelelő összegű díjazással jár.

(4) Az elismerés adományozásáról szóló díszoklevél, emlékplakett átadására az Augusztus 20-i városi ünnepségen kerül sor, melyet a Képviselő-testület nevében a polgármester ad át. A díszoklevél és emlékplakett leírását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza..

(5) A „Kiváló Közalkalmazotti Munkáért” és a „Kiváló Köztisztviselői Munkáért” kitüntetés átadására az elbírálást követő rendes képviselő-testületi ülésen kerül sor.

(6) Az elismerés, kitüntetés költségeit és a jutalom összegének fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében biztosítja.

(7) Az elismerés adományozását, valamint annak indokolását közzé kell tenni a település honlapján és az önkormányzat hírlapjában.

(8) Az elismerésekről, kitüntetésekről az önkormányzat hivatalában folyamatos nyilvántartást kell vezetni.

Az elismerések visszavonásának közös szabályai

 1. §

(1) Az elismerést a Képviselő-testület – minősített többséggel meghozott határozatával – a polgármester, illetve a Képviselő-testület kulturális ügyekért felelős bizottsága kezdeményezésére megvonhatja attól, aki arra az adományozás időpontjában nem ismert vagy azt követően felmerült okból érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelenné válik az elismerésre különösen az a személy,

 1. akit a bíróság a szándékos bűncselekmény miatt, jogerősen, végrehajtható szabadságvesztésre ítélt, vagy a közügyektől jogerősen eltiltott,
 2. aki tevékenységével vagy mulasztásával Tiszalök városának kárt okozott,
 3. aki a város hírnevét sértő magatartást tanúsított vagy ilyen tartalmú nyilatkozatot tett.

(3) A Képviselő-testület az elismerés megvonásáról hozott határozatát nyilvánosságra hozza. A megvonás tényét az érintettel közölni kell.


 

 1. fejezet

Záró rendelkezések

 1. §

(1) Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően adományozásra kerülő elismerésre, kitüntetésre kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 1. a városi kitüntető díjak, díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról szóló 18/1998. (VIII.03.) számú rendelete,
 2. a „Kiváló Köztisztviselői Munkáért” kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 17/2001. (XI.05.) számú rendelete,
 3. a „Kiváló Közalkalmazotti Munkáért” kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 18/2001. (XI.05.) számú rendelete.

 

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. július 6-án megtörtént.

 

 

                                                                                                          Mező József

jegyző

 

 

 

 1. számú melléklet

 

 

a javaslattevő megnevezése

 

 

JAVASLAT

 

„TISZALÖK VÁROS DÍSZPOLGÁRA”

 

cím adományozására

 

 

A javasolt   ……………………………………………………………………………………(neve, megnevezése)

 

Anyja neve:                                                                                            ……………………………..

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………… ………………………………

 

Munkahelye: ……………………………………………………………………………. ………………………………….

 

Beosztása (foglalkozása):……………………………………………………………. ………………………………….

 

Lakcíme:                                                                                                ……………………………….

 

A javaslat indokolása: ………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

…………………………………………………………………………………………………………………. ………………

(A javaslat részletes indokolását – amennyiben a nyomtatványon nem fér el – a JAVASLAT-hoz kell csatolni).

 

 

……………………………………..  20..….év …………………….hó …………nap

 

 

………………………………………….

a javaslattevő aláírása

 

 1. számú melléklet

 

JAVASLAT

 

„TISZALÖK VÁROSÉRT KITÜNTETŐ DÍJ”

 

adományozására

 

 

A javasolt   ……………………………………………………………………………………(neve, megnevezése)

 

Anyja neve:                                                                                            ……………………………..

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………… ………………………………

 

Munkahelye: ……………………………………………………………………………. ………………………………….

 

Beosztása (foglalkozása):……………………………………………………………. ………………………………….

 

Lakcíme:                                                                                                ……………………………….

 

A javaslat indokolása: ………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

…………………………………………………………………………………………………………………. ………………

(A javaslat részletes indokolását – amennyiben a nyomtatványon nem fér el – a JAVASLAT-hoz kell csatolni).

 

 

……………………………………..  20..….év …………………….hó …………nap

 

 

………………………………….. …

a javaslattevő aláírása

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

 

a javaslattevő megnevezése

 

 

JAVASLAT

 

„KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTI MUNKÁÉRT”

 

kitüntetés adományozására

 

 

A javasolt   ………………………………………………………………………………………………(neve)

 

Anyja neve:                                                                                            ……………………………..

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………… ………………………………

 

Munkahelye: ……………………………………………………………………………. ………………………………….

 

Beosztása (foglalkozása):……………………………………………………………. ………………………………….

 

Lakcíme:                                                                                                ……………………………….

 

A javaslat indokolása: ………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

…………………………………………………………………………………………………………………. ………………

(A javaslat részletes indokolását – amennyiben a nyomtatványon nem fér el – a JAVASLAT-hoz kell csatolni).

 

 

……………………………………..  20..….év …………………….hó …………nap

 

 

………………………………………….

a javaslattevő aláírása

 

 1. számú melléklet

 

 

a javaslattevő megnevezése

 

 

JAVASLAT

 

„KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐI MUNKÁÉRT”

 

kitüntetés adományozására

 

 

A javasolt   ………………………………………………………………………………………………(neve)

 

Anyja neve:                                                                                            ……………………………..

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………… ………………………………

 

Munkahelye: ……………………………………………………………………………. ………………………………….

 

Beosztása (foglalkozása):……………………………………………………………. ………………………………….

 

Lakcíme:                                                                                                ……………………………….

 

A javaslat indokolása: ………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ………………

…………………………………………………………………………………………………………………. ………………

(A javaslat részletes indokolását – amennyiben a nyomtatványon nem fér el – a JAVASLAT-hoz kell csatolni).

 

 

……………………………………..  20..….év …………………….hó …………nap

 

 

………………………………………….

a javaslattevő aláírása

 

 

 1. számú melléklet

 

Az elismerésben részesítettek részére adományozott

díszoklevelének tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 

a./ az adományozó nevét, címerét

 

b./ a  díszoklevél jogcímét

 

b./ az adományozott nevét

 

c./ az adományozás keltét

 

d./ a polgármester és jegyző aláírását

 

e./ az adományozó pecsétjét

 

 

 

A díszpolgári címben részesítettek részére adományozott

emlékplakett leírása:

 

 

Az emlékplakett (anyaga bronz, magassága 12 cm.) Tiszalök város épített és természeti környezetét ábrázolja, azon az emberi tevékenység nyomai lelhetők fel, a város történelmére és történetére utalva. Tartalmazza a település címerét, a „Tiszalök Város Díszpolgára” feliratot és az adományozás évét.

 

 

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt