Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

9-2015.(V.06.) Közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Tiszalök Város Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9/2015.(V.06) önkormányzati

rendelete

 

A közterületi térfigyelő kamerarendszerről

 

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Alaptörvény (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (6) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében valamint az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembe vételével, azzal összhangban a következőket rendeli el:

 

A rendelet célja

 

1.§

 

A rendelet célja, hogy a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése, a közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a lakosság biztonságérzetének növelése céljából Tiszalök város területén szabályozza a közterületi térfigyelő rendszer (továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtetését.

 

A rendelet hatálya

 

2.§

 

A rendelet hatálya Tiszalök Város közigazgatási területére terjed ki.

 

Működtetéssel kapcsolatos szabályok

 

3.§

 

A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

 

4.§

 

Az önkormányzat a térfigyelő rendszer kezelésével az Önkormányzati Hivatalban dolgozó adatvédelmi tisztviselőt bízza meg.

5.§

 

Az adatvédelmi tisztviselő a térfigyelő térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben illetve az ezen jogszabályok alapján az Adatkezelési Szabályzatban rögzítettek szerint jogosult. Az Adatkezelési Szabályzat a rendelet 2. számú mellékletét képezi

6.§

 

(1) A rögzített adatok hozzáférése öt munkanapon belül biztosított.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt határidőn belül szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésére utaló adat merül fel, az eljárás megindításához szükséges adatok biztosítása céljából a rögzített adatok kezelésének határideje harminc napig meghosszabbítható.

(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt időtartamon belül nem indul olyan eljárás, amelyben a felvétel felhasználható, az adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

7.§

 

Adathordozóra történő adatátadás az erre hatáskörrel rendelkező hatóságok részére írásbeli kérelme alapján történik.

 

8.§

 

 • A térfigyelő rendszer kameráit úgy kell elhelyezni, hogy a működésük a megfigyelt területen jelen lévő polgárok számára nyilvánvalóan észlelhető legyen, az érintett területen jól látható módon figyelemfelhívó táblák elhelyezéséről kell gondoskodni.
 • A kamerák pontos helyét az önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.

 

9.§

 

A kamerák pontos helyét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

 

10.§

 

Ez a rendelet 2015. május 1-én lép hatályba.

 

 

 

 1. számú melléklet

 

A térfigyelő kamerák helye és a megfigyelt közterületek felsorolása

 

 

Sorszám Megnevezés Kamerák db száma
1. Kossuth utca – József Attila utca kereszteződése 3
2. Kossuth utca – Galéria épülete 3
3. Kossuth utca – Iskola épülete 2
4. Kossuth utca – Kávézó épülete 3
5. Kossuth utca – Príma ABC 5
6. Kossuth utca – Polgármesteri Hivatal 4
7. Kossuth utca – Egészségügyi Központ 2
8. Arany János utca – Ady Endre utca kereszteződése 3
9. Városüzemeltetési Intézmény – Bocskai utca 17. 4
Összesen 29

 

 

 1. számú melléklet a 14/2018. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

 

Közterületi Térfigyelő Rendszer

Adatkezelési Szabályzat

 

Hatályos: 2018. december 7-től

 

A Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzat Magyarország Alaptörvénye, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.), a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a közterület- felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezéseire figyelembevételével készült.

 

 1. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai

 

1.1. A térfigyelő rendszer fogalma

 

A Térfigyelő Rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon rögzítését és továbbítását.

 

1.2. A térfigyelő rendszer működési céljai

 

 • a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása
 • a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelet
 • az önkormányzati rendészeti szerv tevékenységének és a rendőrség munkájának segítése
 • a lakosság, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, jogsértések visszaszorítása

 

1.3. Értelmező rendelkezés

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

 

Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami és önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendelkezésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterület a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat

 

Közterületi rend: a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó jogszabályok megtartása

 

 1. Az adatkezelés

 

2.1. Az adatkezelés elvei

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és serülés ellen.

 

2.2. Az adatkezelés jogalapja

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A térfigyelő rendszer alkalmazásához a hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik. A rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó személyek részére jól látható helyen, jól olvasható, tájékoztatást elősegítő módon, ismertetőt kell kihelyezni.

 

2.3. Az adatkezelés korlátai

 

A felvétel rögzítése helyszínén

 • elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés, vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési eljárásban, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából indult eljárásban
 • elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban
 • rendőri intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban
 • a felvételen szereplő személy, által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

 

 

2.4. Az adatkezelés időtartama

 

A kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti. A felvételeket 8 nap elteltével automatikusan törli kivéve, a Rendőrség, vagy más jogosult hatóság megkeresése esetén. A rendszámfelismerő rendszer adatai 60 napig kereshetők vissza, ezt követően az adatok törlődnek. Hatósági megkeresés alapján, az adatokról mentést kell készíteni és azt a lefoglaló határozatban foglaltak szerint a hatóságnak át kell adni. A rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.

 

 1. A Tiszalöki Térfigyelő Rendszer általános jellemzői

 

3.1. A Közterületi Térfigyelő rendszer üzemeltetése és kezelése

 

A térfigyelő rendszer Tiszalök Város Önkormányzata tulajdona. A Térfigyelő Rendszer üzemeltetése és kezelése is az Önkormányzat feladata, kezelését az adatvédelmi tisztviselő látja el. A felvételek 0-tól 24 óráig, folyamatosan készülnek, és kerülnek rögzítésére, élőerős megfigyelés nem történik.

 

3.2. A Térfigyelő rendszerhez tartozó kamerák helye:

 

Sorszám Megnevezés Kamerák db száma

 

1. Kossuth utca – József Attila utca kereszteződése 3
2. Kossuth utca – Galéria épülete 3
3. Kossuth utca – Iskola épülete 2
4. Kossuth utca – Kávézó épülete 3
5. Kossuth utca – Príma ABC 5
6. Kossuth utca – Polgármesteri Hivatal 4
7. Kossuth utca – Egészségügyi Központ 2
8. Arany János utca – Ady Endre utca kereszteződése 3
9. Városüzemeltetési Intézmény – Bocskai utca 17. 4
Összesen   29

 

3.3. Adatmentés, adattárolás, adattovábbítás:

 

A kialakított rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti és megőrzi. A kamerák esetében egy végpont van biztosítva, a rendszer központi rögzítésének helye a Tiszalöki Polgármesteri Hivatal (4450 Tiszalök, Kossuth u. 67.) épület szerver szobája. A számítógépen további jogosultság korlátokkal védetten futtatható kliens szoftver segítségével lehetséges a kívánt adat letöltése illetve helyben az online monitorozás is.

 

A kameráknál a visszaellenőrzést a következők tehetik meg:

 • Adatvédelmi tisztviselő
 • Rendőrség (BM kóddal)

 

A kamerafelvételek visszaellenőrzését és kimentését a következő személyek végezhetik:

 • Adatvédelmi tisztviselő

 

Üzemeltetési naplót kell vezetni, melyben a következő bejegyzések kerülnek:

 • visszaellenőrzés ideje, ellenőrzést végző személy neve, téma
 • egyéb észrevételek

A naplót olyan módon kell vezetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen a felhasznált adathordozók megjelölése és a bekövetkezett eseményre tekintettel tett intézkedés.

A rögzített felvétel a közterület-felügyeletről szóló törvény 7§ (6) bekezdésében foglalt felhasználási célból- bizonyítási eszközként- a büntető és szabálysértési eljárásra jogosult szerv írásbeli megkeresésére továbbítható, az eljárás lefolytatására jogosult szerv által biztosított adathordozó eszközön. A rögzített képfelvétel adathordozóra történő mentése az eljárásra jogosult közreműködésével történik. Az adattovábbítást a Szabályzat 2. számú mellékletében (adattovábbítási nyilvántartás) fel kell vezetni.

 

3.4. Informatikai biztonság

 

A térfigyelő központ szervere a Tiszalöki Polgármesteri Hivatalban kialakított zárt helyiségben került elhelyezésre. A Rendőrségről szóló tv., az Info tv., egyéb vonatkozó jogszabály által feljogosított személyek, valamint a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a jegyző-helyettese, az önkormányzat által megbízott személy, valamint a Hivatal rendszergazdája léphetnek be a központi szerverszobába.

A rendszer karbantartását végző személy a központi helyiségbe csak az ott tartózkodásra jogosult személy kíséretében léphet be és végezheti tevékenységét.

 

 1. Szabályzat mellékletei

 

 1. számú melléklet: Kérelem Tiszalök Város Önkormányzata területén működő térfigyelő rendszer adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt
 2. számú melléklet: Adattovábbítási nyilvántartás
 3. számú melléklet: Felvételek megsemmisítésére vonatkozó nyilvántartás

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

 

A Szabályzat rendelkezéseit minden érintettel meg kell ismertetni.

 

 

 1. számú melléklet

 

Kérelem

 

Tiszalök Város Önkormányzata területén működő térfigyelő rendszer adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt

Kérelmező

neve: …………………………………………………………………………………………………………………………..

születési helye, ideje: …………………………………………………………………………………………………….

anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………..

címe: …………………………………………………………………………………………………………………………..

elektronikus elérhetősége: ……………………………………………………………………………………………..

telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………….

Adat igénylésének jogalapja:

 1. a rögzített felvételen szereplő személy által a jogainak érvényesítésére indított eljárásban történő felhasználás céljából adatigénylés;
 2. a kérelmező jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, melynek érdekében szabálysértési-, büntető-, vagy közigazgatási hatóság részére történő adattovábbítást kér;
 3. a kérelmezőről készült felvétel megtekintése.

4.A felvétel készítésének időpontja: …………………………………………………………………………………

A felvétel készítésének helyszíne (pontos helyszíni azonosító pontok megjelölésével): ………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. és 2. pont esetén mely célból kéri a felvétel továbbítását: ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén a kérelmező aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a továbbított felvételrészletet kizárólag arra a célra használja fel, amely célra az átadásra került.

Az adattovábbítást, illetve a betekintést követően az Önkormányzat meghatalmazottja a rögzített felvételrészletet haladéktalanul törli.

 

Kelt: ……………………………….

 

…………………………………………

kérelmező aláírása

 


 

 

 1. számú melléklet

 

TÁJÉKOZTATÁS

TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

 

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati keretek között létrehozott közterületi térfigyelő rendszer kiépítése mellett döntött, a kamerák felszerelési helyét és működtetési szabályait a 14/2018.(XII.07.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, az önkormányzati rendészeti szerv tevékenységének és a rendőrség munkájának segítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

 

Az üzemeltetést az Önkormányzat végzi.

A rendszer használata a Ktftv., az adatvédelmi törvény, valamint az ezek rendelkezései alapján a Képviselő-testület által jóváhagyott Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzata alapján történik. A Szabályzat a www.tiszalok.hu honlapon megtalálható.

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

 

A kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti. A felvételeket 8 nap elteltével automatikusan törli kivéve, ha a Rendőrség, vagy más jogosult hatóság megkeresése esetén. A rendszámfelismerő rendszer adatai 30 napig kereshetők vissza, ezt követően az adatok törlődnek. Hatósági megkeresés alapján, az adatokról mentést kell készíteni és azt a lefoglaló határozatban foglaltak szerint a hatóságnak át kell adni.

 

A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

A fentiekben felsoroltakon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvételeket – azok továbbítását követően, miután meggyőződtünk, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul töröljük.

 

Bízunk benne, hogy a Térfigyelő Rendszer nagyban hozzájárul a település közbiztonságának javításához.

 

 

 

 

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt