Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

9-2016.(IX.15.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet módosításáról (3-2015.(III.05.)rendk.módosítása)

Tiszalök Város Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9/2016.(IX.15.) önkormányzati

rendelete

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet módosításáról

 

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ban, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 33.§ (7) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdés a) , g) pontjában a 134/E.§-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2)  bekezdésében, a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1.§  (1)  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló 3/2015.(III.05.) önkormányzati  rendelet  (továbbiakban: Rendelet) a 19. §-t követően a következő alcímmel és 19/A. §-al egészül ki:

 

Bölcsődés és óvodás korú gyermek nevelési támogatása

 

19/A.§

 

(1) A polgármester a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy családbafogadó gyámja 2016. szeptember 30. napjáig beadott kérelme alapján a

 1. a) helyben található bölcsődében a bölcsődei nevelésben való tényleges részvételt megkezdő gyermek,
 2. b) helyben található óvodában az óvodai nevelésben való tényleges részvételt megkezdő gyermek,

vonatkozásában nevelési támogatást állapít meg.

(2) A nevelési támogatás összege a bölcsődében, óvodában nevelt gyermek vonatkozásában 4.000 Forint/fő.

(3) A kérelemhez csatolni kell a bölcsődei, óvodai nevelésben részesült gyermek ellátásáról szóló intézményi igazolást.

(4) A támogatás a kérelemben megjelölt számlaszámra történő utalással, vagy a házipénztárban, készpénzben kerül kifizetésre, a beadási határidő lejártát követő 15 nap elteltével.

(5) A támogatás a Rendelet 19. § (5) bekezdésében foglalt szabályozás szerint december hónapban megismételhető.”

 

 1. 2. § A Rendelet kiegészül a mellékletben meghatározott 8. számú függelékkel.
 2. 3. § Ez a rendelet 2016. szeptember 12. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

polgármester                                                                                         jegyző

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. szeptember 15-én megtörtént.


 

 

8. számú függelék

KÉRELEM

 

Települési támogatás igényléséhez

Óvodás-bölcsődés gyermeket nevelő szülők támogatásához

 

A nyomtatványt kérjük olvashatóan kitölteni, illetve a megfelelő válaszokat aláhúzni, bekarikázni szíveskedjen.

 1. Kérelmező (szülő, törvényes képviselő) adatai:

 

Neve: ………………………………………………………………………………..

Születési neve: …………………………………………………………………..

Anyja neve: ……………………………………………………………………….

Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………………………………………..

Adóazonosító jele: ………………………………………………………………………………………………………………..

Fizetési számlaszám: ……………………………………………………………………………………………………………..

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………………………..

Számlatulajdonos neve: …………………………………………………………………………………………………………

 1. Családi állapota: (megfelelő rész aláhúzandó)
 2. egyedülálló b) házasságban él/élettársával él
 3. különváltan él/elvált             c) özvegy

 

 • A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastárs/élettárs adatai:

Név:……………………………………..Születési név:…………………………………………..

Anyja neve:……………………………..Születési helye, ideje:………………………………….

Lakóhely:…………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………..

Társadalombiztosítási Azonosító jel:…………………………………………………………….

 1. A családban együtt élők létszáma:……………. fő
 2. A család egy főre jutó havi jövedelmének becsült összege:…………………….fő/Ft.
 3. Állandó lakcíme:

……………irányítószám…………………………………………….helység

………………………………..utca……………………..hsz………em………………..ajtó

 • Tartózkodási helye:

……………irányítószám…………………………………………….helység

………………………………..utca……………………..hsz………em………………..ajtó

Állampolgársága: ……………………………….

Telefonszáma: …………………………………..

II.1. Alulírott kérem az óvodáztatási támogatás folyósítását nevelési intézménybe 2016/17. nevelési évre beíratott gyermekem/gyermekeim után.

 

II.2. Jogosult gyermek(ek) adatai:

Név Társadalom-biztosítási Azonosító Jele (TAJ) Születési hely, idő Anyja neve Nevelési Intézmény neve, címe

 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni szükséges a szülő és a jogosult gyermek(ek) lakcímkártyáját, TAJ kártyáját.

 

III. Nyilatkozatok:

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim a valóságnak megfelelnek.

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen Tiszalökön élek.

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal számítógépes nyilvántartásában felhasználhassa.

Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

Dátum: ……………………………………………………..

……………………………………………..

szülő vagy törvényes képviselő aláírása

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt