Hagyatéki eljárás

Az ügytípus általános jellemzője

Az eljárás megindítása, folyamata

 • A hagyatéki eljárás hivatalból indul ? a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével ?, de indulhat annak az ügyfélnek a kérelmére is, akinek az eljáráshoz jogi érdeke fűződik.
 • A hagyatéki eljárás megindítására attól a naptól számított 30 napon belül kerül sor, melyről a jegyző tudomást szerzett.
 • A leltározást ? mint leltárelőadó ? a jegyző által megbízott előadó végzi. A belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye az irányadó.
 • A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző idézi a hagyatéki leltár felvétele céljából.
 • A leltárfelvételt célszerű olyan örökösnek intézni, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a többi örökösről és a hagyaték tárgyát képező ingatlan, ingó vagyonról.
 • Írásbeli meghatalmazás útján is sor kerülhet leltárfelvételre.

A hagyatéki leltárban felvett ingatlan/ok forgalmi értékének megállapítása céljából a Polgármesteri Hivatalban Adó- és értékbizonyítványt állítanak ki, ami az illeték kiszabásának alapját képezi.

A hagyatéki leltárban felvett adatokat, tényeket a rendelkezésre állódokumentumok becsatolásával vagy tanúk megnevezésével a hagyatéki leltárban igazoltatni kell. A hagyatéki leltár felvétele során bizonyítási eljárás lefolytatásának, illetve öröklési jogvita eldöntésének helye nincs.

A leltár felvételéhez szükséges dokumentumok

 • az ingatlanra vonatkozó okiratok (adásvételi-, ajándékozási szerződés, tulajdonjogot vagy használati jogot bizonyító megállapodás stb.)
 • az örökhagyó után maradt ingatlan/ok Tulajdoni lap másolata (az ingatlan fekvése szerint illetékes Körzeti Földhivatalnál szerezhető be)
 • halotti anyakönyvi kivonat vagy másolat,
 • a törvényes és/vagy végrendeleti örökösök adatai (név: családi és utó, férjes és lánykori, születési helye, ideje, anyja neve, ami a születési anyakönyvi kivonatban szerepel, pontos lakcím vagy tartózkodási hely),
 • végintézkedés esetén a végrendelet, öröklési -, ajándékozási szerződés másolata vagy utalás arra, hogy hol és kinél található,
 • vagyoni értékeket megtestesítő értékpapírok, takarékbetétkönyv, részvény, életbiztosítási kötvény, pénz- és hitelintézetnél nyitott és vezetett számlák,
 • gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség vagy részesedés mértéke stb.,
 • engedélyhez kötött gépjármű (személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongépek stb.) okiratai,
 • fel nem vett utolsó havi Nyugdíjfolyósító Intézet által folyósított ellátás összege és törzsszáma, továbbá egyéb más jogcímen rendszeresen folyósított járadék,
 • kiskorú, gondnokolt, ismeretlen helyen lévő törvényes képviselőjének adatai,
 • hagyatéki teher, illetve követelés bejelentése, a hagyatéki vagyontárgyakra ki milyen jogcímen jelent be igényt,
 • temetési számlák.

Kötelező ingó leltárat felvenni, ha az örökösök között kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló vagy ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, továbbá nincs ismert örökös.

Ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt, a megjelenés akkor is kötelező az eljárás lezárása végett. A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre.

Póthagyatéki eljárásra van lehetőség abban az esetben, ha a hozzátartozó tudomására jut, hogy az elhunyt nevén van olyan ingatlan, gépjármű vagy ingóság, mely az eredeti hagyatéki eljárásban nem szerepelt. A póthagyatéki eljárás az ügyfél kezdeményezésére indul.

Eljárás megindítása, jogosultsági feltételek

Az eljárás hivatalból indul az előző pontban foglaltak szerint.

Illetékfizetési kötelezettség

A hagyatéki leltár felvétel illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő

A hagyatéki leltár felvétel napján.

Ügyfél jogai az eljárásban

Ügyintéző személy/szervezet

Ügyfélfogadás
Hétfő 08:0012:00
Kedd 08:0012:00
Szerda 08:0016:00
Csütörtök 08:0012:00
Péntek 08:0012:00

Kapcsolódó jogszabályok

 • A hagyatéki eljárásról szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt