Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Házasságkötés

Eljárás megindítása, jogosultsági feltételek

A házasság megkötését megelőzi az úgynevezett házasságkötést megelőző eljárás. Ennek keretében a házasulandók a házassági szándékukat személyesen jelentik be és erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját – a házasulók kívánságának figyelembevételével – legkorábban a bejelentéstől számított harminc nap elteltével tűzheti ki, a határidő alól a jegyző indokolt esetben felmentést adhat.

Ha a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta hat hónap eltelik, az eljárást meg kell ismételni.

A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasságot a bejelentés után nyomban meg lehet kötni. A házasulók egyike – ha magyarországi lakcímmel nem rendelkezik – a házassági szándékát – az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető), illetve az illetékes magyar konzuli tisztviselő előtt tett hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott nyilatkozatával – írásban is bejelentheti. A kiskorú számára a gyámhatóság által kiadott előzetes házasságkötési engedély a kiadástól számított hat hónapig érvényes. Ennek az eljárásnak a célja, hogy ne kerüljön sor olyan házasság megkötésére, amelyet később érvénytelennek kellene nyilvánítani.

A bejelentést követően:

 • a házasulók igazolják házasságkötésük törvényes feltételeinek fennállását: kijelentik, hogy házasságuknak nincs törvényes akadálya;
 • igazolják állampolgárságukat, személyazonosságukat: lakcímkártyával és személyazonosító igazolvánnyal, vagy útlevéllel, vagy kártya típusú vezetői engedéllyel;
 • az anyakönyvbe bejegyzendő adatokat okirattal (születési anyakönyvi kivonat) igazolják;
 • nyilatkozatot tesznek/tehetnek.

Törvényi feltétel, hogy a házasságnak ne legyen abszolút, el nem hárítható akadálya, elhárítható akadály esetén pedig a felek kapjanak felmentést alóla.

Abszolút házassági akadály (el nem hárítható):

 • azoknak a személyeknek a házassága, akiknek korábbi házassága fennáll,
 • egyenesági rokonok egymással,
 • testvérek egymással,
 • cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személyek házassága,
 • 16. életévét be nem töltött kiskorúak házassága,
 • a gondnokság alá helyezés nélkül is teljesen cselekvőképtelen állapotban személyek házassága,
 • az örökbefogadónak az örökbefogadottal az örökbefogadás fennállása alatt.

Relatív házassági akadályok (elhárítható, felmentést a jegyző vagy gyámhatóság adhat):

 • a testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával nem lehet házasságot kötni (pl.: nagybácsi-unokahúg),
 • a házastársaknak volt házastársa egyenes ági rokonával nem lehet házasságot kötni,
 • 16-18 év közötti kiskorúak nem köthetnek házasságot (ebben az esetben a felmentést nem a jegyző adja meg, hanem ennek a házasságnak a megkötéséhez a gyámhatóság előzetes engedélye szükséges).

Nyilatkozattételi kötelezettség terheli:

 • a házasulót – menyasszonyt és vőlegényt egyaránt – házassági névviselési formát illetően. A házasság megkötéséig a korábbi nyilatkozat megváltoztatható.;
 • a vőlegényt a menyasszony rendezetlen családi jogállású gyermekével kapcsolatban.

Nyilatkozatot tehetnek a felek a születendő gyermekük családi nevével kapcsolatban, amennyiben a menyasszony a saját nevét viseli a házasságban.

A házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében az erre rendelt hivatalos helyiségben történik, azonban kérelemre a házasság az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül is megköthető. Házassági tanú lehet minden nagykorú és cselekvőképes személy. A házassági tanúkról a házasulók gondoskodnak.

A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző engedélyezi.

A házasság megkötésénektörvényben előírt módját és az eseményhez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha az hivatali helyiségen kívül történik.

A házasság megkötésére jogosult köztisztviselők:

 • Csikósné Juhász Erika anyakönyvvezető (Tiszalök),
 • Szakosné Tóth Ilona anyakönyvvezető, (Tiszalök és Szorgalmatos) – Szorgalmatosi Kirendeltség

Benyújtandó iratok

A házasulandók állampolgárságának, személyazonosságának igazolásán túl a házasulandó felek születési anyakönyvi kivonata.

Illetékfizetési kötelezettség

 • A hivatali helyiségben, munkaidőn túli anyakönyvi esemény megtartása esetén: 4.000 Ft (melyet a hivatal házipénztárába kell befizetni);
 • A hivatali helyiségen kívüli, munkaidőn túli anyakönyvi esemény megtartása esetén: 10.000 Ft (melyet a hivatal házipénztárába kell befizetni).

Ügyintéző személy/szervezet

Ügyfélfogadás
Hétfő 08:0012:00
Kedd 08:0012:00
Szerda 08:0016:00
Csütörtök 08:0012:00
Péntek 08:0012:00
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt