Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Helyi gyógyszertámogatás

Helyi gyógyszertámogatás (2015. március 1-től)

Az ügytípus általános jellemzője

A polgármester kérelemre, évente két alkalommal 5.000 Ft összegű gyógyszertámogatást nyújt Tiszalök közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó hetvenedik életévét betöltött kérelmezőnek.

Eljárás megindítása, jogosultsági feltételek

Helyi gyógyszertámogatás akkor állapítható meg:

 • ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (2015-ben: 85.500 Ft)
 • és az 1993. évi III. törvény alapjánérvényes közgyógyellátással nem rendelkezik,
 • illetve az önkormányzat helyi rendelete alapján a települési közgyógytámogatásra nem jogosult.

 

Illetékesség

Tiszalök város közigazgatási területe

Benyújtandó iratok

A települési közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni

személyi igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát.

A kérelemhez csatolni kell

 • az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,
 • igazolást a 18 életévét betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali oktatás szerinti tanulmányokat folytató személy tanulói-, vagy hallgatói jogviszonyáról,
 • A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
  • munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,
  • vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az Állami Adóhatóság által kiadott igazolás, le nem zárt időszakról könyvelői igazolás, vagy a vállalkozó nyilatkozata,
  • nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a kifizető által kiállított nyugdíj igazoló lap,
  • családtámogatás esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás, vagy bankszámlára történő utalás esetén az azt igazoló bankszámlakivonat,
  • munkaügyi szervtől, járási hivataltól folyósított ellátás esetén az erről szóló határozat,
  • gyermektartásdíj esetén annak felvételét igazoló postai szelvény, vagy bankszámlára történő utalás esetén az azt igazoló bankszámlakivonat és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett nyilatkozata.
  • egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Illetékfizetési kötelezettség

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

A kérelem benyújtásától számított 21 nap.

Ügyintéző személy/szervezet

Jogorvoslati lehetőség

A polgármester által hozott határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés elektronikus úton való benyújtását a Képviselő-testület 20/2005. (XI.01) sz. rendelete kizárja.

Kapcsolódó jogszabályok

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.05.) sz. rendelete a pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról.
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt