Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Helyi iparűzési adó

Az ügytípus általános jellemzője

Az iparűzési adó alanya

Az önkormányzat illetékességi területén állandó és ideiglenes vállalkozási tevékenységet végző:

 • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, egyéni cég
 • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000,-Ft-ot meghaladja
 • a jogi személy (a felszámolás és végelszámolás alatt álló is)
 • egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság

Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség – így bevallás-benyújtási kötelezettség – , ahol székhelye, illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni.

Amennyiben az adóalany székhelyén kívül telephellyel is rendelkezik, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – az adóalanynak a Htv. mellékletében meghatározott módon meg kell osztania.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

 • a.) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,
 • b.) bármely – az a.)  pontba nem sorolható – tevékenység, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
 • c.) Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor azt ? eltérően a 40. § (4) bekezdésében foglaltaktól-az adott önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le. Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő év január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység az első 30 napban adómentes, a 31. naptól kezdve az adó mértéke 5000,- Ft/nap

A helyi iparűzési adó alapja

 • az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.
 • A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII törvény tartalmazza a 2013. évtől bevezetésre kerülő új adónemek, a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) és a kisvállalati adónak (KIVA) szabályait, mely ezen adónemeket választó vállalkozások számára az adminisztrációs terhek egyszerűsítését jelenti.
  Az említett adónemeket választó adózóknak az önkormányzati adóhatóság felé két kötelezettséget is teljesíteniük kell: – változásbejelentést és a lezárt előző időszakra a záróbevallás megtételével kapcsolatos kötelezettséget is rendezniük kell.
  A kisadózók tételes adójának (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó adóalapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.
  Az adóalap tételes összegben való meghatározását a kisadózó vállalkozási lét teljes időszakára lehet választani és ez a döntés mindaddig nem változtatható meg, amíg a vállalkozó kisadózó vállalkozásnak minősül.
  A KATA-t választóknak ? változatlan tényállás esetén ? iparűzési adóelőlegbejelentési, – bevallási és -fizetési kötelezettsége, továbbá adóalap megosztási kötelezettsége sem lesz.
  A kisvállalati adót (KIVA) választó vállalkozás nem mentesül a helyi iparűzési adóbevallás és megfizetés alól. Az adóalanyiság a bejelentést követő év első napjával (legkorábban 2013. január 1-jével) jön létre. A kisvállalati adó alapja a kisvállalati adó 1,2-szerese, az adót az iparűzési adóbevalláson vallja be, melynek benyújtási határideje az adóévet követő év május 31-e
  Változás még az iparűzési adóban, hogy megváltozik az 500 millió Ft feletti árbevétellel rendelkező cégeknél az iparűzési adó alapjának a számítása. A nettó árbevételből az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke csak 500 millió Ft-os árbevétel alatt vonható le teljes összegben. Felette bevételtartományok kerültek kialakításra (0,5-20 milliárd Ft, 20-80 milliárd Ft, 80 milliárd Ft felett), amelyekben a bevételre eső fenti csökkentő tételnek csak egy sávosan csökkenő része vonható le az adóalapból (85 %, 75 %, 70 %) .

Az adó mértéke: az adóalap 1,5 %-a

Ha vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell megosztania.

Bizonyos, a törvényben meghatározott esetekben mód van az állandó jellegű iparűzési tevékenység adóalapjának egyszerűsített módon történő meghatározására.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó esetében az adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti – e tevékenységből származó – bevételének 80 %-a.

A személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő – feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000,- forintot meghaladja -, a jogi személy, valamint az egyéb szervezet esetében – ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll – ha az adóévet megelőző adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóévet megelőző adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan nem haladta meg a 4 millió forintot, illetve a tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén az adóévben – időarányosan – a 4.000.000.- forintot várhatóan nem haladja meg, akkor az adó alapja a nettó árbevételének 80 %-a.

Önkormányzat által biztosított mentesség, kedvezmény

Az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint

Adómentes a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj pénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalakozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Bevallás

Teendők az önkormányzat adóhatósága felé:

 • a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül kell bejelentkezni az iparűzési adó alá,
 • adóbevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az adót egyidejűleg megfizetni,
 • adóelőleget határozat (fizetési meghagyás) alapján évente kétszer kell fizetni március 15-ig, illetve szeptember 15-ig,
 • a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésre kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

2017. január 1-től a helyi iparűzési adóbevallás elektorinus benyújtása, ügyfélkapun keresztül:

Adó megfizetése

A befizetés történhet csekken vagy átutalással a 11744137-15404716-03540000 számlaszámra.

Befizetési határidő

 • Első félévi előleg: március 18.
 • Előző évi adókülönbözet: május 31.
 • Második félévi előleg: szeptember 16.
 • Adóelőleg feltöltés: december 20.

Illetékesség

Tiszalök város közigazgatási területe.

Ügyintéző személy/szervezet

Polgármesteri Hivatal – földszint 8. iroda; +36 42 578 507
Ügyfélfogadás
Hétfő 08:0012:00
Kedd 08:0012:00
Szerda 08:0016:00
Csütörtök 08:0012:00
Péntek 08:0012:00

Jogorvoslati lehetőség

 • Az első fokú határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz címzett, Tiszalök Városi Önkormányzat Jegyzőjéhez benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.
 • A fellebbezési illeték mértéke, ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A fellebbezési illetékes Tiszalök Városi Önkormányzat 11744137-15404716-03470000 számú ?Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla? javára átutalással vagy csekken kell megfizetni.

Kapcsolódó jogszabályok

 • Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv.
 • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
 • A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény
 • Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról 15-2016-XII-29 A helyi adókról önkormányzati rendelete

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt