Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jövedelempótló rendszeres támogatás

Az ügytípus általános jellemzője

A jövedelempótló rendszeres támogatás Tiszalök közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő aktív korú rendszeres jövedelemmel nem rendelkező személyek számára havonta nyújtható támogatás.

Eljárás megindítása, jogosultsági feltételek

Jövedelempótló rendszeres támogatásra jogosult:

 • aki 30%-49% mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét 30%-66%-ban elvesztette, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 51%-70%-os mértékű,
 • aki a rendszeres jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel, vagy a rehabilitációs bizottsággal, vagy más együttműködésre kijelölt szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött,
 • családjának az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25.650 Ft-ot)
 • és a család egyik tagjának sincs vagyona.

Jövedelempótló rendszeres támogatás nem állapítható meg, ha a kérelmező személy:

 • gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesül,
 • álláskeresési támogatásra feljogosító munkaviszonnyal rendelkezik,
 • aktív korúak ellátásában részesül,
 • megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,
 • nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat,
 • kereső tevékenységet folytat,
 • akinek támogatás visszafizetését rendelte el a jegyző jogosulatlanul felvett ellátás miatt,
 • akinek sz Szt.4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik
 • előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

A települési lakásfenntartási támogatás havi összege:

 • egyedülálló személy esetén 15.000,- Ft/hó,
 • gyermekét egyedül nevelő személy esetén 18.000,- Ft/hó,
 • családban élő kérelmező esetén 10.000,- Ft/hó.

A jövedelempótló rendszeres támogatás folyósítása alatt az ellátásban részesülő személy egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult.

A rendszeres jövedelempótló támogatás 2015. évre állapítható meg, a jogosultsági feltételek fennállása esetén.

A jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultsága megszűnik annak a személynek:

 • akire vonatkozóan a jövedelempótló támogatás megállapítását kizáró okok valamelyike bekövetkezik,
 • aki a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával nem működik együtt, vagy együttműködési kötelezettségét megszegi,
 • aki a támogatás folyósításának időtartama alatt a jogosultsági feltételekben, bekövetkezett változást az annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül nem jelenti be a Tiszalöki közös Önkormányzati Hivatalban,
 • aki a jogosultság felülvizsgálata során nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, vagy
 • a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betölti,
 • aki a megszüntetést kérelmezi,
 • a jogosult halála esetén.

A jövedelempótló rendszeres támogatásra jogosult személy köteles:

 • a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, felkeresni a Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ családgondozóját, kérelmezni a nyilvántartásba vételét,
 • beilleszkedést segítő programban való részvételéről írásban megállapodást kötni és teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat,
 • az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet,
 • a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. Az általa életvitelszerűen lakott és használt házat és annak udvarát, kertjét a kerítéssel kívülről határos területét, a járdát köteles tisztán tartani,
 • az ingatlan állagának fenntartása annak rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása a megfelelő higiéniai állapotok betartása kötelező az ellátásban részesülő számára,
 • az ellátás felülvizsgálatára irányuló eljáráshoz szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat csatolni, a felülvizsgálati eljáráson külön végzés alapján megjelenni.

A lakókörnyezet rendben tartásának ellenőrzését a közterület-felügyelő a Szociális Szolgáltató Központ alkalmazottjának bevonásával április 1. ás augusztus 31. közötti időszakban kéthavonta, szeptember 1. és március 31. közötti időszakban negyedévente végzi.
A lakókörnyezet rendezettségének biztosítását elmulasztókat felszólításban 15 napos határidő kikötésével kötelezik annak pótlására. A teljesítés elmaradása esetén a tárgyhót követő hó első napjától az ellátás felfüggesztésre kerül a megszabott feltételek teljesítéséig.
Az eljárás kérelemre indul, amely a mellékelt kérelem nyomtatványon nyújtható be.

Illetékesség

Tiszalök város közigazgatási területe.

Benyújtandó iratok

 

A kérelemhez csatolni kell:

 • a rendelet 3.§, valamint 7.§ szerinti igazolásokat és a vagyonnyilatkozatot:
 • az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,
 • igazolást a 18 életévét betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali oktatás szerinti tanulmányokat folytató személy tanulói-, vagy hallgatói jogviszonyáról,
 • a rehabilitációs hatóság komplex minősítését, szakvéleményét, szakhatósági állásfoglalását
 • A kérelmező, valamint családtagjai: személyi igazolványát, lakcímet igazoló hatósági igazolványát, TAJ- kártyáját (a kérelem benyújtásakor bemutatandó)

A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:

 • munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az Állami Adóhatóság által kiadott igazolás, le nem zárt időszakról könyvelői igazolás, vagy a vállalkozó nyilatkozata,
 • nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a kifizető által kiállított nyugdíj igazoló lap,
 • családtámogatás esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás, vagy bankszámlára történő utalás esetén az azt igazoló bankszámlakivonat,
 • munkaügyi szervtől, járási hivataltól folyósított ellátás esetén az erről szóló határozat,
 • gyermektartásdíj esetén annak felvételét igazoló postai szelvény, vagy bankszámlára történő utalás esetén az azt igazoló bankszámlakivonat és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett nyilatkozata.
 • egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

 

Frissítve: 2015.03.17.

Illetékfizetési kötelezettség

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

A kérelem benyújtásától számított 21 nap.

Ügyintéző személy/szervezet

Jogorvoslati lehetőség

A jegyző által hozott határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Kapcsolódó jogszabályok

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2015. (III.05.) sz. rendelete a  pénzeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról.
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt