Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rendkívüli települési támogatás

Az ügytípus általános jellemzője

A rendkívüli települési támogatás Tiszalök közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek nyújtható, aki önmaga és családja megélhetéséről más módon nem tud gondoskodni, vagy esetenként nem várt és jelentős többletkiadások miatt segítségre szorul.

Eljárás megindítása, jogosultsági feltételek

Rendkívüli települési támogatásra az jogosult:

 • akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2015-ben: 57.000 Ft). Egyedül élő, valamint gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át (2015-ben: 62.700 Ft)
 • valamint létfenntartása veszélyeztetett.

A létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzetek különösen:

a) családot ért elemi kár,
b) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, vagy nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal rendelkező személyek élnek,
c) ha a család egyik tagja 8 napot meghaladó kórházi ápolásban részesült,
d) előre nem tervezett váratlan kiadás,
e) szociálisan válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
f) nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének segítése,
g) gyermek(ek) hátrányos helyzete miatt segítségre szorul a család,
h) családban történt haláleset,
i) gyermek/ek óvodáztatással, iskoláztatással kapcsolatos egyszeri kiadások,
j) védőnői szolgálat, egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatások igénybevétele
k) fel nem sorolt egyéb indokolt esetben.

A rendkívüli támogatás mértéke:
az a) pont esetén legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-a családonként, azaz 85.500,- Ft adható,
a b), c), d) pontok esetén legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének maximum 150%-a, azaz 42.750,- Ft adható,
az e), f), g) pontok esetén legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-a, azaz 14.250,- Ft adható,
a h) pont esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a,
az i), j) pontok esetén legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25%-a, azaz 7.125,- Ft,
a fel nem sorolt esetekben legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-a, azaz 14.250,- Ft.

 

Nem állapítható meg családban történt halálesetre támogatás, ha a kérelmet a temetési számla keltétől számított 30 nap után nyújtják be.

A rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknél, illetve egyedülálló kérelmező esetén egy évben legfeljebb három alkalommal adható és annak egybeszámított mértéke/összege nem haladhatja meg az adott naptári évben családonként a 30.000.-Ft-ot. Családot ért elemi kár esetén nem alkalmazható.

Az eljárás kérelemre indul, amely a mellékelt kérelem nyomtatványon nyújtható be.

Illetékesség

Tiszalök város közigazgatási területe.

Benyújtandó iratok

A kérelemhez csatolni kell, a családot ért elemi kár kivételével:

 • az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,
 • igazolást a 18 életévét betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali oktatás szerinti tanulmányokat folytató személy tanulói-, vagy hallgatói jogviszonyáról,
 • a szükséges orvosi vagy egészségügyi intézményi igazolást,
 • az előre nem tervezett, váratlan kiadásról/költségről igazolást,
 • várandósságot igazoló kiskönyvet, vagy védőnői igazolást,
 • óvodai vagy iskolai igazolást,
 • eredeti temetési számlát/számlákat, halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
 • a kérelmező valamint családtagjai személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ- kártyája (a kérelem benyújtásakor bemutatandó)

A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:

 • munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az Állami Adóhatóság által kiadott igazolás, le nem zárt időszakról könyvelői igazolás, vagy a vállalkozó nyilatkozata,
 • nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a kifizető által kiállított nyugdíj igazoló lap,
 • családtámogatás esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás, vagy bankszámlára történő utalás esetén az azt igazoló bankszámlakivonat,
 • munkaügyi szervtől, járási hivataltól folyósított ellátás esetén az erről szóló határozat,
 • gyermektartásdíj esetén annak felvételét igazoló postai szelvény, vagy bankszámlára történő utalás esetén az azt igazoló bankszámlakivonat és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett nyilatkozata.
 • egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Ügyintéző személy/szervezet

Gyermeket érintő kérelmezési okok esetén Fekete Márta igazgatási ügyintéző (42/278-122  24-es mellék), gyermeket nem érintő kérelmezési okok esetén Tátrai Anikó igazgatási ügyintéző (42/278-122  23-as mellék).

  Illetékfizetési kötelezettség

  Az eljárás illetélmentes.

  Ügyintézési határidő

  A kérelem benyújtásától számított 15 nap.

  Ügyintéző személy/szervezet

  Jogorvoslati lehetőség

  A polgármester által hozott határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

  Kapcsolódó jogszabályok

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.05.) sz. rendelete a pénzeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról.
  Scroll Up
  Betűméret változtatása
  Kontraszt