Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (frissítve: 2014. április)

Az ügytípus általános jellemzője

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának a célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

A Gyvt. 148. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének:

 • a bölcsődés, az óvodás, az 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-ának igénybevételére,
 • a fent leírtak alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-ának igénybevételére.

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága:

 • a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév szeptember  hónapjában 5.800 Ft összegben,
 • a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév december hónapjában 5.800 Ft összegben természetbeni támogatást (Erzsébet-utalványt) folyósít.
 • Valamint jogosult külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezménynek az igénybevételére.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény ( Gyvt.) 19-20.§-aiban foglaltak alapján Tiszalök közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére a települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:

 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át ( 2011. évben: 39.900.- Ft.),
  • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza vagy,
  • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,
  • vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a törvényi feltételeknek,
 2. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át ( 2011. évben: 37.050.- Ft.) az 1) pontban leírtak alá nem tartozó esetekben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön- külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét.

Eljárás megindítása, jogosultsági feltételek

Az eljárás kérelemre indul. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem nyomtatványon nyújtható be.

A jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ha a rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti eljárás a korábbi jogosultság megszűnése előtt befejeződik, az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

A Gyvt. 20. § (1) bekezdése alapján a jogosultságot egy év időtartamra lehet megelőlegezni.

A jövedelemben, vagyoni helyzetben, tanulói jogviszonyban, családi állapotban, lakcímben bekövetkezett változásokat 15 napon belül be kell jelentenie az ügyintézőnek.

Illetékesség

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az a személy veheti igénybe, akinek Tiszalök városban bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye van, illetve a bejelentett lakcímen életvitelszerűen él.

Benyújtandó iratok

A kérelmet az alábbi mellékletekkel kell felszerelni

 • jövedelemigazolások:
  • havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén: a kérelem benyújtását megelőző havi átlagára
  • nem rendszeresen mérhető jövedelmek esetén: pl. önálló tevékenységből származó jövedelmeknél egy év havi átlagára,
  • ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető: a kérelem benyújtása időszakában mérhető jövedelmek havi átlagára vonatkozik.
  • a vállalkozásból származó jövedelmet: hitelt érdemlően az APEH igazolja.
 • iskolalátogatási igazolás,
 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • TB kártya,
 • a gyermekek anyakönyvi kivonata,
 • forgalmi engedély,
 • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozatot, továbbá amennyiben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők megállapodtak abban, hogy a jövőre nézve a szülői felügyeletet egyikőjük gyakorolja, e megállapodást tartalmazó gyámhivatali jegyzőkönyvet,
 • a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek: egészségi állapotára vonatkozó igazolást (a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek esetén)
 • nagykorú jogosult esetén: az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
 • házasságot kötött jogosult esetén: a házassági anyakönyv másolatát.

Illetékfizetési kötelezettség

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

A kérelem előterjesztésétől 21 nap.

Ügyintéző személy/szervezet

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához (4400. Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett, de Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 

Kapcsolódó jogszabályok

 • a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. Rendelet
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt