Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Települési Közgyógyellátás (2015. március 1-től)

Települési Közgyógyellátás (2015. március 1-től)

Az ügytípus általános jellemzője

A települési közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított önkormányzati hozzájárulás.

A polgármester átruházott hatáskörben kérelemre települési közgyógyellátást állapít meg a kérelem benyújtását követő hónaptól egy év időtartamra

Tiszalök közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és a bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személynek, aki:

 • a 70. életévét nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át (2015-ben: 57.000 Ft),
 • a 70. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg (2015-ben: 85.500 Ft).

 

Eljárás megindítása, jogosultsági feltételek

Települési közgyógyellátás akkor állapítható meg:

 • ha a havi rendszeresen szedett gyógyszerekre fordított kiadás összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.

A kérelemhez csatolni kell:

 • a kérelmező által havi rendszerességgel szedett gyógyszerek igazolt költségét

A települési közgyógytámogatás összege:

 • a kérelmező által havi rendszerességgel szedett gyógyszerek igazolt költsége, de maximum havi 6.000 Ft.

Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az 1993. évi III. törvény alapján érvényes közgyógyellátással rendelkezik.

 

Illetékesség

Tiszalök közigazgatási területe

Benyújtandó iratok

A települési közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni

személyi igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát.

A kérelemhez csatolni kell

 • az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,
 • igazolást a 18 életévét betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali oktatás szerinti tanulmányokat folytató személy tanulói-, vagy hallgatói jogviszonyáról,
 • A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
  • munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,
  • vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az Állami Adóhatóság által kiadott igazolás, le nem zárt időszakról könyvelői igazolás, vagy a vállalkozó nyilatkozata,
  • nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a kifizető által kiállított nyugdíj igazoló lap,
  • családtámogatás esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás, vagy bankszámlára történő utalás esetén az azt igazoló bankszámlakivonat,
  • munkaügyi szervtől, járási hivataltól folyósított ellátás esetén az erről szóló határozat,
  • gyermektartásdíj esetén annak felvételét igazoló postai szelvény, vagy bankszámlára történő utalás esetén az azt igazoló bankszámlakivonat és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett nyilatkozata.
  • egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

 

Illetékfizetési kötelezettség

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

A kérelem benyújtásától számított 21 nap.

Ügyintéző személy/szervezet

Jogorvoslati lehetőség

A polgármester által hozott határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés elektronikus úton való benyújtását a Képviselő-testület 20/2005. (XI.01) sz. rendelete kizárja.

Kapcsolódó jogszabályok

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  rendelete a  pénzeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról.
  Scroll Up
  Betűméret változtatása
  Kontraszt