Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Települési Lakásfenntartási támogatás

Az ügytípus általános jellemzője

A települési lakásfenntartási támogatás Tiszalök közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő személyeknek az általuk lakott lakás fenntartási költségeihez havonta nyújtható támogatás.

Eljárás megindítása, jogosultsági feltételek

Települési lakásfenntartási támogatásra az jogosult:

 • akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2015-ben: 57.000 Ft.),
 • és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona,
 • feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége eléri a háztartás havi jövedelmének 30%-át, fűtési szezonon kívül (Május 1-től Szeptember 30-ig) a háztartás havi jövedelmének 20%-át..

A települési lakásfenntartási támogatás havi összege egységesen: 3.000.-Ft.

A támogatásnál figyelembe vehető fenntartási költségek:

 • villanyáram, szemétszállítás, fűtés (gáz, vegyes tüzelés), víz és csatornadíj, PB gázpalack.

A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

A települési lakásfenntartási támogatás – utólag – minden hónap 5. napjáig kerül sor.

Az eljárás kérelemre indul, amely a mellékelt kérelem nyomtatványon nyújtható be.

 

A települési lakásfenntartási támogatásra jogosult személy köteles:

 • a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. Az általa életvitelszerűen lakott és használt házat és annak udvarát, kertjét a kerítéssel kívülről határos területét, a járdát köteles tisztán tartani,
 • az ingatlan állagának fenntartása annak rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása a megfelelő higiéniai állapotok betartása kötelező az ellátásban részesülő számára.

A lakókörnyezet rendben tartásának ellenőrzését a közterület-felügyelő a Szociális Szolgáltató Központ alkalmazottjának bevonásával április 1. ás augusztus 31. közötti időszakban kéthavonta, szeptember 1. és március 31. közötti időszakban negyedévente végzi.

A lakókörnyezet rendezettségének biztosítását elmulasztókat felszólításban 15 napos határidő kikötésével kötelezik annak pótlására. A teljesítés elmaradása esetén a tárgyhót követő hó első napjától az ellátás felfüggesztésre kerül a megszabott feltételek teljesítéséig.

A települési lakásfenntartási támogatás megszűnik:

 • a támogatásra jogosult kérelmére,
 • a kérelmező a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak, átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen,
 • amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Polgármesteri Hivatalnak. Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.

Illetékesség

Tiszalök közigazgatási területe

Benyújtandó iratok

A kérelemhez csatolni kell:

 • a rendelet szereplő jövedelem igazolásokat és a vagyonnyilatkozatot:
 • az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,
 • igazolást a 18 életévét betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali oktatás szerinti tanulmányokat folytató személy tanulói-, vagy hallgatói jogviszonyáról,
 • a közüzemi díjakról szóló utolsó havi számlát vagy annak másolatát vagy a szilárd tüzelőanyagról (tűzifa, szén) szóló számlát vagy annak másolatát, PB gázpalackról szóló számlát vagy annak másolatát.
 • személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya (a kérelem benyújtásakor bemutatandó)
 • A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
  • munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,
  • vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az Állami Adóhatóság által kiadott igazolás, le nem zárt időszakról könyvelői igazolás, vagy a vállalkozó nyilatkozata,
  • nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a kifizető által kiállított nyugdíj igazoló lap,
  • családtámogatás esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás, vagy bankszámlára történő utalás esetén az azt igazoló bankszámlakivonat,
  • munkaügyi szervtől, járási hivataltól folyósított ellátás esetén az erről szóló határozat,
  • gyermektartásdíj esetén annak felvételét igazoló postai szelvény, vagy bankszámlára történő utalás esetén az azt igazoló bankszámlakivonat és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett nyilatkozata.
  • egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

 

Illetékfizetési kötelezettség

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

A kérelem benyújtásától számított 21 nap.

Ügyintéző személy/szervezet

Polgármesteri Hivatal – I. emelet 17. iroda; +36 42 578 500
Ügyfélfogadás
Hétfő 08:0012:00
Kedd 08:0012:00
Szerda 08:0016:00
Csütörtök 08:0012:00
Péntek 08:0012:00

Jogorvoslati lehetőség

A jegyző által hozott határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Kapcsolódó jogszabályok

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2015. (III.05.) sz. rendelete a  pénzeli és természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról.
Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt