Hirdetmény az Általános Iskolai beiratkozásról

iskola

HIRDETMÉNY

a 2018/2019. tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a végrehajtására kiadott 229/2012.(Vlll.28.) Korm. rendelet 38/A.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy

 

a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontját

-a területileg illetékes Nyíregyházi Tankerületi Központ véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozza meg és teszi közzé:

 

2018. április 12. (csütörtök) 8:00-19:00 óra

2018. április 13. (péntek) 8:00-18:00 óra között

 

A 2018. évben tankötelessé váló – 2012. augusztus 31. napjáig született – gyermeket a szülő/törvényes képviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a tankötelessé vált gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az érintett általános iskola intézményvezetője a tanulói jogviszonyról szóló döntését írásban köteles meghozni. A gyermek szülője/törvényes képviselője a tanulói jogviszonyról szóló döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhet az intézmény fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Nyíregyházi Tankerületi Központhoz (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B) kell benyújtani.

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt