Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról

 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. (1)   Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2)   Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

 

 1. Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

 

 1. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

 

 1. (1)  A 3. § szerinti alapos indok:
  1. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az  ezek   elvégzéséhez   nélkülözhetetlen   anyagokat,   valamint   eszközöket   árusító   üzletben   (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
  2. napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
  3. az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
  4. az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az § szerint,
  5. a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
  6. ) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
  7. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
  8. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
  9. a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
  10. a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
  11. a gyógyszert,  a  gyógyászati  segédeszközt  forgalmazó  üzletben  (a  továbbiakban  együtt:  gyógyszertár) történő vásárlás,
  12. az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
  13. a dohányboltban történő vásárlás,
  14. a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
  15. a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
  16. a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
  17. a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
  18. a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
  19. az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
  20. a szülői jogok és kötelezettségek,
  21. a hitéleti tevékenység.

 

2) Alapos indok továbbá – az 1.  §-ban  meghatározottak  betartásával  –  a  magáról  gondoskodni  nem  tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

 

 1. Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 

 1. (1) Saját és  családja  érdekében  a  65.  életévét  betöltött  személy  az  élelmiszerüzletet,  drogériát,  piacot  vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

 

 1. Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

 

 1. (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

(2)  E  rendelet  szerinti  korlátózó  intézkedések  be  nem  tartása  esetén  a  rendőr  a  Rendőrségről  szóló  1994.  évi

XXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Rtv.)  szerinti  intézkedéseket   és  kényszerítő  eszközöket  a  szükségesség  és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

 

 1. (1)  A  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi
 2. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 

 1. (1)   Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.

(2)  Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

 

 1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.

 

Orbán Viktor s. k.

miniszterelnök

 

 

A rendelet megtekinthető itt : Magyar Közlöny 56. szám – 2020. március 27., péntek

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt