Óvodai beiratkozás 2020 – tudnivalók

 

 

Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde

                                                      OM azonosító:033365

                                                              Tiszalök 4450

                                                             Kossuth utca 63

                     Telefon:06/42-278-226, E-mail: tiszalokovoda@gmail.com

Óvodai felvétel eljárásrend 2020/2021 nevelési év

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsődébe a 2020-2021-es nevelési évre az alábbi időpontban lehet beíratni a gyermekeket:

Nevelési év az óvodában: 2020.szeptember 01.-től 2021.agusztus 31.-ig tartó időszak.

 

2020.április 20-tól (hétfő) – április 23-ig (csütörtök)

9 00 órától – 16 30 óráig

 

Helye: Szivárvány székhely óvoda

Kossuth utca 63

Intézményvezetői iroda

 

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával.

 

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Tiszalök város közigazgatási területe.

A felvételi eljárásrend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által meghatározott óvodai felvételi szabályok alkalmazásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével valósul meg.

 

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSREND:

  1. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

8.§(1) 8. § (1)   Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2020. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

Az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

  1. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK

 

20/2012 (VIII.31) 20.§ (3) Korm. rendelet: be kell mutatni  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

–  gyermek születési anyakönyvi kivonatát

–  gyermek TAJ kártyát

– szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL HOZOTT DÖNTÉS IDEJE

 

20/2012 (VIII.31)20.§ (1) h.) Korm. rendelet

A beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap : 2020. május 23

Az intézményvezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről írásban értesíti a szülőt.

 

DÖNTÉS:

 

20/2012 (VIII.31) 20.§(11) Korm. rendelet Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28.§-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.

 

JOGORVOSLAT:

 

2011.évi CXC t.37§.(2) törvény a nemzeti köznevelésről:

A felvételt elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül eljárást indíthat. (3) A fenntartó (önkormányzat) jár el, és hoz másodfokú döntést

 

FELMENTÉSI KÉRELEM:

 

  1. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

8§.(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – írásbeli kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Kormányhivatal Járási Hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

ÓVODAKÖTELEZETTSÉG KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSE:

 

  1. január 1-jétől az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját  követő tizenöt napon belül június 4.-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt, ezzel egy időben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Bejelentési kötelezettségüket

a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozásbejelentése pontjából, vagy a

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

Szeretettel várjuk minden kedves leendő óvodásunkat!

 

Pócsik Erika

óvodavezető

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt