Óvodai beiratkozás időpontja

Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda Napos Bölcsőde

OM azonosító:033365

Tiszalök 4450 Kossuth utca 63

Telefon: 06/42-278-226, E-mail: tiszalokovoda@gmail.com

 

 

KÖZLEMÉNY

a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsődébe a 2019-2020-as nevelési  évre 2019 április 23. kedd – április 26. péntek (keddtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8- 11 óráig )

a Szivárvány székhely óvodában a Kossuth utca 63 szám alatt lehet beíratni a gyermekeket!

 

 

A beíratással  kapcsolatos fontos tudnivalók:

 

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben  meghatározott időpontban!

 

 • Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2019. szeptember l -jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni !
 • Az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, FELTÉVE, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, (pl.: a gyermek óvodakötelezettségét külfüldön teljesíti), az óvodaí beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az  óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

 

 • A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a bekezdésben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
 • Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
 • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 28. §.-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.
 • Az intézményvezető a felvétel tárgyában írásban értesíti a szülőt, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
 • Az írásbeli értesítés ellen a szülői felügyeletet gyakorló szülő 15 napon belül fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartónak címezve az óvoda vezetőjénél. A másodfokú döntést a fenntartó hozza.

 

A beiratkozásnál a következő törvényi hátteret vesszük figyelembe:

2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 49.§

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ a nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a  gyermek  nevére kiállított   személyi azonosítót  és lakcímet  igazoló  hatósági igazolványa (a gyermek lakcímkártyája),
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat ( diétás étkezés ), a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket

 

A nevelési év első napja 2019. szeptember 1, utolsó napja 2020. augusztus 31.

 

Nagyon sok szeretettel várjuk minden kedves leendő óvodásunkat !

Pócsik Erika

intézményvezető

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt