Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

Tiszalök Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde intézményvezető munkakör betöltésére

1. Pályázatot meghirdető szerv neve:
Tiszalök Város Önkormányzata (4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.)
2. Meghirdetett munkahely, beosztás:
Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde intézményvezetői feladatok ellátása.
3. Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
4. A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás – közalkalmazotti jogviszony – határozott időre, 2020. július 2-tól –
2025.07.01-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
5. A munkavégzés helye:
Tiszalök, Kossuth utca 63.
6. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde Intézmény vezetése.
Az Intézmény alapító okiratában meghatározott kormányfunkciókkal jelölt alaptevékenységekkel
kapcsolatos feladatok ellátása.
7. Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók.
8. Pályázati feltételek:
• Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
9. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Legalább 5 éves vezetői gyakorlat
10. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi
bizonyítvány megkéréséről szóló postai szelvény másolata
• hozzájáruló nyilatkozat: a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot,
• A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tárgyalását zárt
vagy nyílt ülésen kéri.
11. A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. július 2. napjától tölthető be.
12. A pályázat benyújtásának határideje:

2020. május 27. 12.00 óra
13. A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Tiszalök Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4450
Tiszalök, Kossuth utca 67.). A borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését:
“Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde Intézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT”.
Személyesen: Gömze Sándor polgármesternél (4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.)
14. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani a fenti időpontok figyelembevételével. A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2020.07.02. napjától tölthető be.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A § (2) bekezdés alapján 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázatok elbírálója Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legkésőbb 2020.június 15. napjáig dönt a közalkalmazott kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást.
15. A pályázat elbírálásának határideje:

2020. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gömze Sándor polgármester nyújt, a 42/278-122-es telefonszámon.

 

A pályázat szöveges dokumentum formában letölthető itt : Óvodavezetői pályázat kiírása

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt