Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pályázat jegyzői munkakör betöltésére

Tiszalök Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatalban nyugdíjazás miatt megüresedő jegyzői munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek

  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • főiskolai végzettség igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy egyetemi végzettség jogász szakon, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
  • legalább öt éves közigazgatási gyakorlat,
  • munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárások

A hatóságokkal, illetve a felettes szervekkel való kapcsolattartás a település és a lakossági ügyfelek érdekében. A jegyző hatáskörébe tartozó lakossági ügyek kivizsgálásában, azok megoldásában való aktív részvétel. Empátia a hivatali dolgozók, valamint a lakossági ügyfelek iránt.

Előnyt jelent

Jegyzői, aljegyzői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, legalább 10 év közigazgatási gyakorlat, jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell

– a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést, maximum 3 oldal terjedelemben

– pályázói nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot,

– közigazgatási gyakorlat igazolását.

Ellátandó feladatok

– A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok.

– A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.

Munkavégzés helye: Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatala

Tiszalök, Kossuth u. 67.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős foglalkoztatás.

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.

A munkakör 2021. február 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázat elbírálási határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázatot Tiszalök Város Polgármesteréhez (4450 Tiszalök, Kossuth u. 67.) kell benyújtani postai úton. A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázati határidő lejártát követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázat elbírálásáról Tiszalök Város Polgármestere dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. Tiszalök Város Polgármestere a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt