Pályázat Városüzemeltetési Intézmény vezető megbízásra

1. Pályázatot meghirdető szerv neve:
Tiszalök Város Önkormányzata (4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.)

2. Meghirdetett munkahely, beosztás:
Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye
4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.
Intézményvezető

3. Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

4. A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás – közalkalmazotti jogviszony – határozott időre, 2020. február 1-jétől –
2025.01.31-ig szól.

5. A munkavégzés helye:
Tiszalök Városüzemeltetési Intézmény 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17.

6. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Tiszalöki Városüzemeltetési Intézmény vezetése.
Az Intézmény alapító okiratában meghatározott kormányfunkciókkal jelölt alaptevékenységekkel
kapcsolatos feladatok ellátása.

7. Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

8. Pályázati feltételek:
Főiskolai, vagy egyetemi szintű építészmérnöki, építőmérnöki, főiskola szintű településmérnöki,
gépészmérnöki szakképzettség
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

9. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Legalább 5 éves vezetői tapasztalat

10. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi
bizonyítvány megkéréséről szóló postai szelvény másolata
• hozzájáruló nyilatkozat: a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• a Tiszalöki Városüzemeltetési Intézmény intézményvezetői feladatokra
vonatkozó elképzelések kidolgozása, kiemelten a bevételek növelési
lehetőségére (vezetői program)

11. A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

12. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 13.

13. A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Tiszalök Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4450
Tiszalök, Kossuth utca 67.). A borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését:
“Tiszalök Városüzemeltetési Intézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT”.
Személyesen: Gömze Sándor polgármesternél (4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.)

14. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani a fenti időpontok figyelembevételével. A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2020. 02. 01. napjától tölthető be.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A § (2) bekezdés alapján 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázatok elbírálója Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legkésőbb 2020.január 31. napjáig dönt a közalkalmazott kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást.

15. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

16. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.tiszalok.hu – 2019. december 2.
A KÖZIGÁLLÁS (Belügyminisztérium – A közszféra állásportálja) publikálási
időpontja: 2019. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gömze Sándor polgármester nyújt, a 42/578-000-os telefonszámon.

Felelős: Gömze Sándor polgármester

Határidő: 2020.01.31.

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt