Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Temető üzemeltetési pályázat kiírása

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Az alábbi tartalmú pályázatot teszi közzé a köztemető üzemeltetésére.

(Tiszalök 377 hrsz-ú 69.965 m2 és Tiszalök 898 hrsz-ú 11.666 m2 a valóságban Tiszalök, Honvéd utcán található)

A pályázat benyújtási határideje:           2020. augusztus 21.           10.00 óra

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Tiszalök Város Polgármesteréhez (4450 Tiszalök, Kossuth u. 67.)

A pályázatok elbírálása: 2020. augusztus 31-ig történik,

szerződéskötés 2020. szeptember 1-től.

A szerződés időtartama:             határozott idejű 5 év

                                        2020. szeptember 1-től 2025.augusztus 31-ig

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. A pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, vagy érvényes vállalkozói igazolvány.
 2. A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arról, hogy köztartozása nincs.
 3. A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.
 4. Igazolások becsatolása arról, hogy rendelkezik a temető törvényben (1999. évi XLIII.) és a 145/1999.(X.01.) Korm. rendeletben meghatározott engedélyekkel az azokban meghatározott képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel
 5. Referencia lista bemutatása

A pályázatban a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban mutassa be:

 • A feladatellátáshoz rendelkezésre álló tárgyi, személyi feltételeket.
 • A temetőkbe tervezett fejlesztésekről szóló leírást.
 • A temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját.
 • Milyen módon kívánja biztosítani a temető törvényben (17.§ (2) bek.) szereplő egyenlő bánásmód követelményét.
 • A közüzemi díjak viselésének módját.
 • A temetőkben keletkező szerves és szervetlen hulladék kezelésének, elhelyezésének módját.

A pályázat nyertese a temető törvényben annak 16.§-ban foglalt üzemeltetői feladatokat, valamint a 25.§ (1) bekezdésében a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó feladatokat köteles ellátni.

Egyéb kikötések:

 • Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
 • Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra és a Tiszalök Városi Önkormányzat mindenkor hatályos temetkezési rendeletében foglaltakra, és azok betartásával – teljeskörű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult. Teljeskörű temetkezési szolgáltatás a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.
 • Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
 • Az üzemeltető lehetőleg nyisson irodát a városban, ahol ügyfélfogadást tart és bemutató helyiségként szolgál a kellékek árusításához.
 • Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a tulajdonostól díjazásra nem jogosult.
 • Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.

A szolgáltatási díjakat a 2020 szeptember 1.-től hatályos 13/2020(VII.10.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt Gömze Sándor polgármester a 70/315-2131 telefonszámon.

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt